DutchVideo 2012

Het ware verhaal van de rijke Carlo & Minet

De bode engel Gods bracht mij in een Middeleeuws kasteel bij Rambla Nova en vertelde mij een waargebeurd verhaal. Ook gaf hij de vergelijking met de rijke man en de arme Lazarus in Lukas 16, vers 19 tot en met 31

Gepubliceerd op 23 apr 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kasteel bij Rambla Nova

Volledige weergave:

Lieve mensen, mijn naam is Benjamin. Op 23 april 2012 kreeg ik een heel bijzonder visioen van de Here. Een stem zei: Benjamin, word wakker! Toen zei ik: “Waar ben ik? En waar is Mart?”

Benjamin, zei God niet dat Hij de God is van al wat leeft, en dat voor Hem helemaal niets te wonderlijk is?

Geloof in wat geschreven staat in Jeremia 32, vers 27 en tevens in wat engelen Gods ook doorgeven!

Zie Benjamin, kijk eens waar je bent…

“Keer ik wel terug?” zei ik een beetje benauwend. Benjamin, hoe vaak ben je alwel teruggebracht in jouw warme bed naast je lieve vrouw. Vrees niet en vertrouw en geloof.

“Goed”, zei ik, “maar waar ben ik?”

Jij bent bij Rambla Nova.

“Is dat Mexico?” De engel begon te lachen… Ontdek het zelf maar! Ik zei, “Dit lijkt wel een kasteel, en trouwens, ik sta naast dit bed in m’n ondergoed, en ik zie dat ik geen kleren aan heb. Maar ik heb het niet koud”.

De engel zei, Daar in de kast zit vast wel iets in. Ik schoof de kastdeur naar rechts… “Maar wat was dit?”

Dit zijn middeleeuwse kleren, Benjamin.

“Is er geen spijkerbroek?”

Nee, Benjamin. Doe aan, dan lijk je net op die rijke Spanjaard, de eigenaar van dit kasteel.

“Wat is die kleding zwaar!” zei ik. “Hoe kwam die Spanjaard vooruit?’ dacht ik bij mezelf, en ik zei het ook.

Met de benen, Benjamin, zei de engel.

“Ja natuurlijk, vast niet op wieltjes”, zei ik terug.

Benjamin, weet je al waar je bent?

“Zei u net niet dat ik, uhh, in deze vreselijke zware kleren op een Spanjaard leek?”

Ja, zei de engel, jouw hersenen werken nog gelukkig. Nu weet jij ook wel waar je bent… in Spanje.

Deze man, die was schatrijk!

Elke dag nodigde hij zijn familie uit, en bezat dit prachtige mooie kasteel. Het ontbrak hem aan niets. De mensen wisten, in dit kasteel, dat daar zeer belangrijke mensen woonden. Deze man, Carlo, samen met zijn vrouw Minet, ze gingen alleen maar met mensen om van hele hoge klasse. Kijk eens door het raam, Benjamin… 

Zie jij dat hek daar? Daar lag vaak een bedelaar.

Het was zijn eigen vader, die hij niet herkende, en lang niet meer had gezien. Zijn vader, Ricardo, was heel erg ziek, en hij zat zelfs onder de zweren. Vaak werd deze zwerver, zijn vader, weggejaagd door hem. En als die zwerver om een beetje water vroeg, of brood, dan werd zijn vader geslagen door hem/hen. Zijn vader was christen, en hij bleef maar geloven in Jezus Christus. Maar ondanks alles, hij kreeg bijna geen eten en ook geen brood, en vooral niet bij zijn eigen zoon.

Maar op een dag stierf deze bedelaar, en werd door de engelen naar huis gebracht.

Deze zwerver kreeg te drinken van de engelen Gods. Hij geloofde altijd in de God van Abraham en Izaäk en Jakob. Weet je wat er verder gebeurde?

De poort van de hemel, die ging WIJD OPEN! Ricardo, die werd ontvangen als een koning, en hij kreeg het allerbeste.

En wat Carlo en zijn vrouw betreft, ja, deze rijke mensen, zij stierven door voedselvergiftiging, door al dat feesten.

De duurste artsen konden niets meer voor hen doen…

Toen de rijke man, en de vrouw dus, stierf, sloegen ze de ogen open en waren ze in het dodenrijk. Ze werden gepijnigd door satan en geslagen. Ze voelden dat hun lichaam brandde van de hitte, van de hel.

Benjamin, evenals dit ware verhaal, gebeurt dit ook in Lukas 16, vers 19 tot en met 31…

“Als dit de kleding is van die egoïstische Spanjaard”, dacht ik bij mezelf, “dan wil ik deze kleding helemaal niet meer aan hebben!” en ik zei het ook.

Goed, zei de engel. Hij zwaaide, en ik stond weer in m’n onderbroek naast mijn eigen bed. Het ging heel snel.

Hoe voel je je nu, Benjamin?

Ik zei: “Ik voel me naakt”.

Ga maar snel in bed, Benjamin. Ik zag mijn lichaam niet, en de engel die lachte, en zei: Benjamin, zelfs in je ondergoed ben je rijker dan die Carlo en die Minet, die rijkaard, omdat jij Jezus Christus hebt aangenomen in jouw hart, samen met je vrouw. Ieder, die Jezus Christus, Jezus Koning der koningen, niet aanneemt, zal hetzelfde lot ondergaan. Maar ieder die Jezus Christus aangenomen heeft, en aanneemt, is reeds een rijke hemelburger en hoog van aanzien door God, de Vader!

Benjamin, slaap lekker! Benjamin en Mart. “Wat kijkt ze lief, he?” zei ik. De engel zei, Ze kijkt lief, maar de hemel is getuige. Weet u, de engel gaf mij deze bijbeltekst, en ik wil het voorlezen aan u uit:

Lukas 16, vanaf vers 19  En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot… En weet je wat hij riep?… En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de Profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de Profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com