DutchVideo 2015

Het Volle Evangelie!

Boodschap Gods: Dit betuig ik u, de werkers van de laatste dagen en Profeet Benjamin Cousijnsen geloven in de volle wasdom, de volheid van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus. Dat is pas het volle Evangelie!

Gepubliceerd op 28 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Full Gospel

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 28 oktober 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Isa, uw Rabboeni, El Elohím, Tz’va’ot, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen!

Voorwaar, welkom! 

Efeziërs 4, vers 21  Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

Voorwaar, de Evangelical Endtimemachine staat tevens voor de eenheid! 

Efeziërs 3, vers 17 tot en met 20  Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Deze volle Evangelical Endtimemachine ministry laat alles leiden door de Heilige Geest Gods! 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen is Gods ware eenvoudige geliefde Profeet van de laatste dagen. 

1 Petrus 2, vers 4  En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar.

Voorwaar, mijn naam is Ruachalimba en ben een bode engel Gods.

Zegt: “Prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.

Zegt wederom: “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, halleluja!”

Efeziërs 6, vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En Efeziërs 4, vers 11 en 12  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.
En vers 16  En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

Voorwaar, 

Mattheüs 5, vers 16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com