DutchVideo 2014

Het verschil tussen Jezus Christus en Mohammed!

Boodschap Gods: Voorwaar, sommigen zeggen: “Het maakt toch niet uit, of ik nu niet geloof of wel geloof in Jezus Christus of in Mohammed?” Een bijzondere boodschap, waarin de engel des Heren ook verwijst (indien u dat wenst te onderzoeken) naar passages uit de Koran, ter vergelijking met Gods waarheid, geschreven in de Bijbel!

Gepubliceerd op 23 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Jesus Christ versus Mohammed

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 oktober 2014 bracht een bode engel van God woord voor woord, namens de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kamegai en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij doet zo veel voor anderen, en u hebt een gezin!
Voorwaar, Johannes de Doper vertelde, evenals Profeet Benjamin Cousijnsen, dat men zich moet bekeren en dat God niet tevreden is. Velen zullen zeggen: “Maar ik ben een goed mens voor anderen, en ik zondig niet en vloek niet en lieg niet!”

Romeinen 3, vers 23 en 24  Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Voorwaar, sommigen zeggen: “Het maakt toch niet uit, of ik nu niet geloof of wel geloof in Jezus Christus of in Mohammed?”
Voorwaar, het verschil is dit: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stierf aan het kruis en droeg in liefde uw zonden op zich.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

En in uw Bijbel staat ook geschreven, in Lukas 23, vers 34, wat Zijn laatste woorden waren:
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Tot zover.

De laatste woorden van Mohammed waren:
“Moge Allah de Joden en de Christenen vervloeken, want zij bouwden plaatsen van aanbidding…” Tot zover.
Ook in Boechari, deel 1, nummer 427, staat verder ook dat Mohammed stierf in de handen van zijn vrouw. Hij werd vergiftigd! Mohammed zat vol haat, en kon niet hetgene geven, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf.

Lees voor: Lukas 10, vers 25 tot en met 28  Daar staat geschreven: En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.

Voorwaar, Hij zei dus: Heb uw naaste lief als uzelf.
Hij had ook geen slaven, maar Mohammed wel. Hij bezat en verkocht vele slaven, en zei ook, dat Allah hem en zijn Moslim volgelingen toestand om gemeenschap te hebben met hun vrouwelijke slaven, wanneer de mannen dat wilden. Ik verwijs naar de Koran, sprak de bode engel Gods: Soera 33, vers 50 en 52, en Soera 23, vers 5, en Soera 70, vers 30. Mohammed keurde het tot slaaf maken goed. Verder had hij in Soera 33, vers 26 de slachting van ongeveer 800 Joodse mannelijke gevangen op zijn naam staan, en hij voerde executies uit en zware martelingen. Zie het leven van Mohammed op pagina 551 en 552 en 515 van de Koran.

Voorwaar,

Lees nu voor uit Johannes 8, vers 18 uit de Bijbel, en hier staat geschreven: Ik ben het, die van Mijzelf getuig, en ook de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de enige Weg voor behoud en toevlucht! Amen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com