DutchVideo 2021

Het tegennatuurlijke leidt u om reddeloos verloren te gaan

Zo spreekt de Here tot u die de dingen tegen het natuurlijke in praktijk brengt: Zie, Ik houd u heden zegen en vloek voor. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.

Gepubliceerd op april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Mireazel, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here:

Leviticus 20, vers 7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.

Bekeert u!
Zo niet, dan zal u zich zien branden in de hel en zult voor eeuwig gepijnigd worden, waarin keer op keer zult u ervaren en voelen het vuur dat uw huid doet weg branden.

Leviticus 20, vers 13 Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.

Voorwaar, evenzo telt dit voor iemand van het vrouwelijke geslacht die gemeenschap heeft met een vrouw.
Een man hoort een man te zijn en een vrouw een vrouw. Zo heeft God bedoelt en niet andersom.

Genesis 1, vers 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
En Genesis 2, vers 7 Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
En Genesis 1, vers 28 En God zegende hen, “man en vrouw”, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar. Tot zover.

Deuteronomium 11, vers 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen nederbuigt.
En vers 26 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.
En Deuteronomium 13, vers 4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
En Deuteronomium 32, vers 19 en 20 Toen de HERE dat zag, heeft Hij hen verworpen, omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren; Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien, wat hun einde wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen, die geen trouw kennen.

Voorwaar, God houd van u, maar niet van de zonde dat u van Hem aftrekt!
Voorwaar, het is tegen natuurlijke wat niet van God komt maar van satan dat u leidt om reddeloos verloren te gaan. Dit wil God niet dat u verloren gaat daarom breekt hiermee met de werken vanuit satan, voordat het echt te laat is.

Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
En Johannes 8, vers 10 en 11 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

Kies heden om gered te worden!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com