DutchVideo 2018

Het tegennatuurlijke is 100% afkomstig van satan!

Openbarende en waarschuwende boodschap Gods: Homo’s en lesbiennes, enzovoorts, worden niet toegelaten in de Hemel, en verbannen tot het vuur des hels. Hoewel velen zich laten verbouwen, om als man of vrouw te zijn, God rekent met satans werken af. Voorwaar, men moet zich bekeren! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, op 24 september 2018.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Koning der koningen!

Voorwaar, men kan niet leven zonder Hem!

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

En Psalm 4, vers 7  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here!

Voorwaar, God heeft u lief en heeft de mens tot leven gebracht. 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Ja, God schiep de mens naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis.
En even voor de duidelijkheid, Hij schiep dus de man en de vrouw, en zegende hen! Gods werk is perfect. Tja, de listige slang is altijd al jaloers op God geweest en ging altijd al met zijn ideeën tegen God in.

De satan zei dus in Genesis 3, vers 4  Gij zult geenszins sterven.
Genesis 3, vers 6  Hier staat geschreven, dat de boom een lust was voor de ogen, en dat ze van de vrucht aten.

Zo werden ze verbannen uit het Paradijs, vanwege dat men de verkeerde keus maakte, en naar de slang geluisterd had.
Zo zijn er ook nu velen, die nog steeds luisteren naar de slang, en van de verboden vruchten eten, en tegennatuurlijk zijn en verbannen zijn voor God, omdat ze niet wilden luisteren naar God!

Genesis 3, vers 8 tot en met 11  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

Voorwaar, zo worden de homo’s en lesbiennes, enzovoorts, niet toegelaten in de Hemel, en verbannen tot het vuur des hels.
Voorwaar, of men moet zich bekeren! Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Men kan niet zomaar zijn eigen gang gaan!
God schiep de man en de vrouw, hoewel velen zich laten verbouwen, om als een man of een vrouw te zijn. En hoe mooi het er ook uitziet voor de ogen van de wereld, God rekent met satans werken en al het tegennatuurlijke voorgoed af, zonder genade. Hun plek is het vuur! God is Heilig, en in Hem is geen duisternis. Het tegennatuurlijke is 100% van satan! En dit verklaart ook, dat hij met zijn gevoelens ook homoseksueel is, onder andere.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com