DutchHolidaysVideo 2014

Het staat voor zegeningen: 12 druiven, neem deel hieraan!

DE HERE BRACHT VANDAAG ZELF WOORD VOOR WOORD ZIJN BOODSCHAP OVER. BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET VAN DE EINDTIJD, SCHRIJFT ALLES METEEN WOORD VOOR WOORD OP: SCHRIJF MIJN WOORDEN OP. EN GIJ DIE LUISTERT, HOOR, WANT IK BEN HET LICHT DER WERELD. IK BEN HET, UW HERDER! VOORWAAR, VERGEET NIET, IK LEEF! VERDER NODIGT DE HEER U UIT MET HET ETEN VAN 12 DRUIVEN OP OUDJAAR, BIJ IEDERE SLAG 1 DRUIF, BIJ DE LAATSTE 12 SLAGEN VAN DE KLOK VAN OUD OP NIEUW; ECHTER WEL TOT EER VAN YESHUA HAMASHIACH, JEZUS CHRISTUS. HET STAAT VOOR ZEGENINGEN!

Gepubliceerd op 30 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

I am the Light of the world

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bracht zelf woord voor woord Zijn boodschap over aan Zijn dienstknecht en Profeet van het einde der tijden, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Vrede zij u. Ik ben wie Ik ben. Werp u niet neder, Benjamin Cousijnsen, Mijn ware gezalfde, eenvoudige Profeet van de laatste dagen. Schrijf Mijn woorden op.

En gij die luistert, hoor, want Ik ben het Licht der wereld.
Ik ben het, uw Herder!

Johannes 10, vers 27 en vers 28  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Voorwaar, vergeet niet: Ik leef!
Ik ben uw Rabboeni, uw Meester. Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Mijn kind, Ik weet alles van u! Ik ben heilig, kadosh. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is Mijn naam, die men verwerpt vanwege de volle waarheid. Men vreest Mij, de Alfa en de Omega.

Lees voor: Johannes 21, vers 25  Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zelfs zijn naam, satan, verraadt in het Hebreeuws zijn naam en karakter.
Het betekent: tegenstander. Hij heeft slechts één doel, deze vader der leugen, dat uw ziel niet van God houdt en de waarheid verstaat!

Ezechiël 28, vers 15 tot en met 17  Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien.

En Jesaja 14, vers 11 tot en met 17  Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren?

Voorwaar, gij satan wou u gelijkstellen en zijt een na-aper van Mijn werken!
Zelfs een bijbel, door u geschreven, bracht gij vervalser onder de mensen, vol leugens, en wil de waarheid ontkrachten!

Jesaja 53, vers 3 tot en met 11  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

Voorwaar, geliefden, hou u vast aan Mijn woord en laat u niet misleiden.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, er is geen waarheid in de wereld, alleen in Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw enige Weg naar eeuwig leven!

Voorwaar, ‘Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar!’ was de titel van de boodschap op 31 december 2013.
Voorwaar, luister naar deze boodschap en zet uw Moscatel*, of donkerrode, druiven klaar. Bij het aftellen van het laatste, twaalfde uur van Oud op Nieuw, neemt u bij elke seconde een druif. Het staat voor zegeningen. Neem deel hieraan, en luister naar de boodschap ‘Sjana Tova! Een Goed Nieuwjaar!’

Johannes 3, vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
En Johannes 4, vers 23 tot en met 24  Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Voorwaar, steun Mijn Profeet en zijn vrouw en de werkers met uw gebeden.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween.

 

*of anders donkerrode druiven. Als deze ook niet te vinden zijn, witte druiven

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com