DutchVideo 2022

Het podium voor de antichrist komt dichterbij

Het is duidelijk dat het complete systeem door technologie, de Grote Reset genoemd, wereldwijd vergaande wetten aanneemt, die tegen de wet van God ingaan en dat het podium voor de antichrist dichterbij komt.

Gepubliceerd op 26 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de technologie van de gevallen engelen gaat momenteel gewoon verder.
Men gebruikt vele middelen om de mensheid over te nemen; het is niet alleen via de vaccinaties. Als men de boodschappen Gods goed gevolgd heeft zou men dit reeds weten. Voorwaar, u ziet nu dat er een wereldregering komt die nu al gevormd wordt.
De tijd is nabij en ondertussen zullen velen worden misleid en verleid om het beest te volgen. Het is duidelijk dat het complete systeem door technologie, de Grote Reset genoemd, wereldwijd vergaande wetten aanneemt, die tegen de wet van God ingaan en dat het podium voor de antichrist dichterbij komt. Nu al wordt ook de duivelse QR-code gerechtvaardigd, wat ook een merkteken is. Wie geen QR-code of geen digitaal vaccinatiepaspoort heeft via het antichristelijk systeem, dat zal heersen over volken, menigten, naties en talen, wordt behandeld als overtreder en crimineel. Dit is waar de wereldmachten mee bezig zijn, onder andere.

Voorwaar, satan weet dat het uur bijna geslagen heeft en dat de oogst nu bijna wordt gemaaid.

Openbaring 13, vers 6 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.

Ook zal het beest lasteringen gaan uitspreken vanwege de onverwachtse chaos door de Opname.

Openbaring 13, vers 8 en 9 En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore.
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar, dit houdt in: geen vaccinatie, geen toegang om iets te kunnen kopen of te verkopen, evenzo zonder QR-code waar evenzo het getal 666 in voorkomt zoals in de vaccinaties.
In sommige landen is men reeds voorzien van de QR-code. Doordat de gevallen engelen technologie zodanig ver is, kunnen mensen worden uitgesloten van het betalingssysteem door middel van de blockchain technologie, die verbonden is aan verschillende cryptocurrency waardoor het eenvoudig is om zelfs een munt te centraliseren waarmee men kan betalen als men het merkteken van het beest heeft op de rechterhand of op het voorhoofd. Ook via de satelliet kan men een gevaccineerde persoon van het leven beroven door het geactiveerde nanosysteem in het lichaam in werking te stellen.

Voorwaar,

Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.
En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

En Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus Christus zij met u!

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com