DutchVideo 2023

Het oordeel nadert voor de achterblijvers!

Neem deze profetische en waarschuwende boodschap Gods zeer ernstig op!

Gepubliceerd op 21 februari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 februari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig!

Sefanja 1, vers 14 tot en met 17 Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen, “de haters en kwaadsprekers” benauwen, zodat zij “verder” gaan als blinden, want zij hebben tegen “de heilige Profeten, de Heilige Geest en” de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek.

Voorwaar, bekeer u, gij blinden!

Sefanja 1, vers 18 Noch hun zilver, noch hun goud “noch al hun bezit, noch hun mooie gebeden” zal hen “nog” kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren…tot zover.
En vers 6 en 7 “Dit telt” ook “voor” hen die van de Here nu” afvallen, “en harteloos zijn voor hun naasten” en die de Here niet “echt” zoeken noch naar Hem vragen. Zwijg “gij hoogmoedigen” voor het aangezicht van de Here Here, want nabij is de dag des Heren; want de Here “YHWH” heeft een “groot” offermaal bereid; “in onvoorwaardelijke liefde, voor Zijn ware kinderen des lichts,” Hij heeft zijn (uit)genodigden geheiligd “voor eeuwig en er zal noch haat, kwaadsprekerijen en oordelen zijn, alleen in de hel!”

Voorwaar, mijn naam is Moeracha, en ben een bode engel Gods.
Neem deze profetische boodschap zeer serieus!

Sefanja 1, vers 9 en 10 Ook “zegt de Here JHWH:” Ik zal te dien dage bezoeking doen over allen die over de drempel springen “van Mijn schip, evenzo Mijn werken”, die het huis hunner heren “proberen te” vullen met geweld en bedrog. Het zal geschieden te dien dage, luidt het woord des Heren, dat er een luid geschreeuw “van de geïnfecteerden door het kwaad” zal zijn…tot zover.
En Sefanja 3, vers 7 Ik zeide: Vrees Mij toch, neem tuchtiging aan; dan zal haar woning niet uitgeroeid worden volgens alles waarmee Ik over haar bezoeking zal doen. Evenwel, zij waren er vroeg bij om al hun boze daden te bedrijven.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com