DutchVideo 2021

Het nieuw jaar is een nieuw begin voor iedereen!

Het was voor velen een moeilijk jaar. In deze tijd, de eindtijd, het is belangrijk dat men heel dicht bij de Heer wandelt en vertrouwt op Zijn woord, en zijn klederen zonder vlek of smet behoudt.

Gepubliceerd op 5 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, mijn naam is Pedaga, en ben een bode engel Gods.

Hoor aandachtig wat ik u overbreng namens de Kadosh, heilige, eeuwige Koning der koningen, de Allerhoogste, ontzagwekkend, onaantastbaar, onverslaanbaar, en eeuwige overwinnaar, de Leeuw van Juda, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, deze woorden zijn u in de volle waarheid overgebracht. Toon respect en wees nederig voor zijn kadosh, heilige aangezicht, en vereer Hem alleen. Hij glimlacht en schijnt zijn licht op u!

Openbaring 22, vers 4 en 5 En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Voorwaar, zegt, “Alleluja!”

Voorwaar, het nieuw jaar is begonnen en het oude is achtergelaten.
Het was een moeilijk jaar voor velen zowel voor de twee Profeten. Voorwaar, het is echt belangrijk voor iedereen om nu te stralen en vooruit te kijken samen en niet te wijzen naar anderen maar te werken aan u zelf waaraan u nog moet werken. Het nieuw jaar is een nieuw begin voor iedereen en zowel voor de twee Profeten.

Voorwaar, ‘heb een dikke olifantenhuid’, zei iemand tegen de twee Profeten, ‘en wees onaantastbaar’.

Efeziërs 6, vers 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En vers 16 tot en met 18 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
En vers 12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, dit telt ook voor iedereen, zie met uw ogen op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Hij zal u sterken en helpen.

Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, om te stralen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, is het belangrijk om heel dicht bij de Heer te wandelen en te vertrouwen op zijn woord.
Hij zal u vormen en alle moeite en pijn wegnemen en vertroosten. Zijn woorden en beloften staan vast. Voorwaar, geloof en vertrouw op Hem en vrees niet voor de pijlen van de boze die uw dikke olifantshuid niet doordringen kan.

Voorts, warriors, wees een warrior!
En betreft de Profeten, voorts wees samen krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht!

Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
En vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.
En Filippenzen 2, vers 16 Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.
En vers 18 Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij. Amen!

En tenslotte,

Numeri 6, vers 24 tot en met 27 De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com