DutchVideo 2021

Het kwade gemengd zal u niet redden!

Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Gepubliceerd op 5 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Eljasaf, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de ogen des Heren slaan gade, zijn blikken doorvorsten de mensenkinderen.
Er wordt over de mensenkinderen gesproken onder de engelen. Ook de namen van de mensenkinderen zijn in de Hemel bekend.

Voorwaar, dit moet u weten: als u een wederom geboren christen bent en u eet mee van wat de Here verboden heeft, dan bent u niet beter dan hen die in de wereld zijn.
U bent dan ongeestelijk en eigenwijs en hoogmoedig, als u niet de duivel weerstaat en u niet reinigt uw geest en ziel en wandel en gedachten en hart, ook liegt u en bent van binnen vol na-ijver en zelfzucht en wanorde, o.a.

Voorwaar, vernederd u voor de Here en bekeert u en toon berouw!
Al doet u het geestelijke tussendoor zoals het evangelie verkondigen en probeert zielen te reden, uw slecht wandel en gelach en eigenwijsheid, o.a., moet veranderen in treurigheid.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen geeft u elke letter en getal woord voor woord door.
Zalig gij die niet eet van de verboden vruchten maar gelooft wat de Here tot u gesproken heeft via Gods ware, geliefde, eenvoudige en uitgekozen eindtijdprofeet. De sleutel is het aannemen van Gods boodschappen.

Efeziërs 4, vers 17 en 18 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.
En vers 21 en 22 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten.
En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En Efeziërs 6, vers 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En Galaten 5, vers 24 en 25 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Voorwaar, licht en duisternis gaat niet samen.
Kies heden wie u dienen wilt, het goede of het kwade, ook het kwade gemengd zal u niet redden! Wie niet wil horen gaat verloren. De Here wil u helemaal niet voor de helft!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com