DutchVideo 2019

Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een schat

Houd deze boodschap niet voor uzelf, maar deel het! De schatten in de Hemel zijn voor eeuwig en zullen nimmer vergaan. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 november 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een schat. 

Mattheüs 6, vers 19 tot en met 21  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Voorwaar, de schatten in de Hemel zijn voor eeuwig en zullen nimmer vergaan. 

Mattheüs 6, vers 33  Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Mattheüs 13, vers 45  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht.
En vers 51  Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.
Mattheüs 12, vers 35  Een goed mens brengt uit zijn “of haar” goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn “of haar” boze schat boze dingen.
Mattheüs 16, vers 26  Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn “of haar” ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn “of haar” leven?
En Mattheüs 19, vers 23 en 24  Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Lukas 6, vers 21 tot en met 25  Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig, gij, die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de Profeten gehandeld. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw vertroosting reeds. Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult smart hebben en wenen.
En Lukas 12, vers 34  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

2 Korinthiërs 4, vers 6 en 7  Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Kolossenzen 2, vers 2 en 3  opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.

En Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Voorwaar, 

Lukas 1, vers 37  Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Voorwaar, verblijd u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en onderhoud uw relatie met Hem! 

Lukas 12, vers 15 tot en met 21  Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn “of haar” leven niet tot zijn “of haar” bezit. En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zó vergaat het hem “of haar”, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Voorwaar, houd deze boodschap niet voor uzelf, maar deel het!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com