DutchVideo 2016

Het is volbracht!

Er vond een uitwisseling plaats aan het kruis. Wat Hij deed aan het kruis was veel en veel meer, tot in de details!

Gepubliceerd op 12 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

It is finished2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 12 september 2016 bracht Gods engel woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, er zijn zo vele kreten van wat men heeft bereikt, en ook kreten van pijn en verdriet.
Laten wij er nu eens aandacht aan geven, aan de grootste overwinningskreet aller tijden! Er zijn drie woorden, die zo vol van kracht zitten, en van genade en overwinning, dat ze tot in alle eeuwigheid zullen doorklinken. Het zijn Gods woorden vol van kracht! En als u begrijpt, deze krachtige woorden vol van genade, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uitsprak aan het kruis, waren: “Het is volbracht!”

Luister,
Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, stierf niet als een verslagen martelaar. Hij stierf niet als een persoon, die moe en ontmoedigd was en verslagen was in Zijn geest. Nee! Hij leefde als een overwinnaar en stierf als een overwinnaar! En toen Hij stierf, zei Hij: “Het is volbracht!” en liet de grondvesten schudden.

Velen van hen dachten dat dit het einde was voor Hem.
Voor de farizeeërs was dit het einde.

Markus 15, vers 31 tot en met 33  Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien en geloven. Ook die met Hem gekruisigd waren beschimpten Hem. En toen het zesde uur aangebroken was kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur.
En vers 37 tot en met 39  En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Toen de hoofdman, die tegenover Hem stond, zag, dat Hij zó de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, deze mens was een Zoon Gods.

‘Eindelijk!’ dachten de Romeinen en vele anderen.
‘Die oproerkraaier, die valse Christus is er niet meer!’ Toen de discipelen zagen dat Hij stierf, dachten ze: ‘Het is niet alleen afgelopen met Hem, maar ook met ons. Hier stopt het!’ dachten zij, terwijl ze terugdachten aan wat ze meegemaakt hadden. Al hun dromen waren gestorven, al hun plannen en visie voor de toekomst. Alles ging verloren. Toen Hij zei, “Het is volbracht!” stierven alle verwachtingen.

Voorwaar, kent u dat gevoel ook, dat de hoop is weggenomen?
Voorwaar, ook de discipelen moesten leren, om al hun teleurstellingen en pijn los te laten. Zegt: “Ik ga niet meer piekeren, maar vertrouw op de Heer!” In het donkerste uur kon Hij zeggen: “Vader, vergeef het hun! In Uw handen beveel Ik Mijn geest!” Dit sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uit op het donkerste uur van Zijn leven. Het waren woorden van vertrouwen in God. Het waren woorden van geloof: En Ik vertrouw op U in Mijn donkerste uur!

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft veel meer gedaan dan uw zonden dragen aan het kruis!
Hij weet precies waar men doorheen gaat. Hij heeft u niet verlaten. Er vond een uitwisseling plaats aan het kruis. Hij zei: “Ik draag de zonden van Chris, en Marco, en Sonja, en…, enzovoorts”.

En Hij zegt ook u: Mijn gerechtigheid is voor u, en uw zonden zijn voor Mij!
Toen Hij zei: “Het is volbracht!” was dat geen kreet van wanhoop, maar van overwinning. Ja, u die luistert, het is volbracht!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.
Besef wat Hij voor u deed aan het kruis. Het was veel en veel meer, tot in de details! Hij vervulde de wet voor u.

En Romeinen 13, vers 11  Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.

En Psalm 62, vers 6 tot en met 9  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com