DutchVideo 2022

Het is een eervol lijden, als u Gods wil doet; niet als u kwaad doet

Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 1 Petrus 4, vers 14

Gepubliceerd op 1 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! In de avond op 28 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Efeziërs 4, vers 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.
En vers 26 en 27 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.
En Efeziërs 5, vers 1 en 2 Weest dan navolgers Gods, als “Zijn” geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook “Hij, Jezus” Christus u heeft liefgehad. Tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen.
En Efeziërs 6, vers 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
En vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.
En Filippenzen 1, vers 9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid.
En Filippenzen 2, vers 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen.

Voorwaar, hoor aandachtig!
Zeg het volgende:

Colossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Colossenzen 2, vers 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Zegt, Amen!

En Colossenzen 3, vers 12 tot en met 14 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
En vers 17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
En Colossenzen 4, vers 2 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.
En vers 4 tot en met 6 Dan zal ik het zó in het licht stellen, als ik het behoor te spreken. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem “of haar” tot zonde.
En 1 Petrus 3, vers 17 Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.
En 1 Petrus 4, vers 14 Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
En vers 16 Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, dan schame hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.

Zegt, Halleluja!

En 1 Johannes 3, vers 21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God.
En 1 Johannes 4, vers 4 tot en met 9 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
En vers 16 vanaf: God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem “of haar”.
En vers 21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn “of haar” broeder “of zuster” liefhebben.
En Galaten 5, vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com