DutchLord's SupperVideo 2017

Het Heilig Avondmaal vieren naar Gods wil

Een boodschap van God voor het vieren van het Avondmaal, waarin Bijbelse voorwaarden gegeven worden door de Heer, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus, voor het vieren van het Avondmaal. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 4 december 2017 bracht de engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here der heren, de Koning der koningen!

Voorwaar, verschijn vol van respect en nederigheid, en zonder zonden voor Gods ogen.
Want God is Heilig! Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.

1 Korinthiërs 11, vers 17  Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn.
En vers 20 tot en met 22  Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren; want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zózeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik niet.

Voorwaar, sommigen misbruiken het Heilig Avondmaal.
En het gaat hen alleen maar om het eten en drinken!

1 Korinthiërs 11, vers 23  Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam…
Vers 24  de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

Voorwaar, neem niet deel als heiden aan het Avondmaal, maar als gelovige!
En neem eraan deel, tot gedachtenis van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En gedenk wat Hij voor u heeft gedaan aan het kruis van Golgotha, en dank Hem voor Zijn geweldige offer aan het kruis!

1 Korinthiërs 11, vers 24 tot en met 29  de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij “of zij” het lichaam niet onderscheidt.

Voorwaar, bij het deelnemen is het goed om in gebed te gaan, en om vergeving en reiniging te vragen van uw zonden.
Want als u deelneemt als zondaar, misbruikt u het lichaam van Christus en het Heilig Avondmaal! Neem dus deel, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het bedoeld heeft. Het heet ook niet voor niets Heilig Avondmaal, omdat God Kadosh, Heilig, is!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, overdenk Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en dank Hem, vol van respect en nederigheid, voordat u deelneemt aan het Heilig Avondmaal.
Doe dit vanuit uw hart en verstand, en wees heilig voor Zijn aangezicht, en eet en drink tot Zijn eer en glorie! Helaas moeten sommigen zich nog bekeren, voordat ze deelnemen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com