DutchVideo 2019

Het grootste bezit ooit en rijkdom is tevreden zijn met…

Het grootste bezit ooit, en rijkdom, is tevreden zijn met Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Als je niet geniet van wat je reeds hebt, hoe kun je dan gelukkig worden met meer? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 april 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Charia, een bode engel Gods.

Voorwaar, sta toch op; wees niet lui, o gij schoonste onder de vrouwen! 

Hooglied 2, vers 11 tot en met 13  Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. De vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen, en de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, kom, mijn liefste, mijn schone, kom!

Psalm 4, vers 7 en 8  Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Here! Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren.
En vers 6  Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de Here.
En Psalm 5, vers 12  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.

En Spreuken 31, vers 30 en 31  Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen. Geeft haar van de vrucht harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten!

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here; heb ontzag voor Hem.
Iemand, die gehecht is aan rijkdom, en met de zorgen van rijkdom leeft… eigenlijk is hij of zij arm. Maar als hij of zij zijn of haar geld ten dienste van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, stelt, dan is hij of zij heel erg rijk! Het grootste bezit ooit, en rijkdom, is tevreden zijn met Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus! Als je niet geniet van wat je reeds hebt, hoe kun je dan gelukkig worden met meer?

Prediker 1, vers 14  Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind!

Psalm 20, vers 3 tot en met 6  Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de Here vervulle al uw begeerten.
Psalm 23, vers 1 en 2  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.
Psalm 26, vers 2 en 3  Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.
Psalm 31, vers 24 en 25  Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
Psalm 49, vers 13 tot en met 21  Maar de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan. Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. Als schapen zinken zij in het dodenrijk, de dood weidt hen; de oprechten heersen over hen in de morgenstond; hun gedaante moet in het dodenrijk vergaan, zodat zij geen woning meer heeft. Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen. Vrees niet, als iemand rijk wordt, als de heerlijkheid van zijn “of haar” huis toeneemt, want in zijn “of haar” sterven neemt hij “of zij” niets van dat alles mede, zijn “of haar” heerlijkheid daalt hem “of haar” niet achterna. Al prijst hij “of zij” zich in zijn “of haar” leven gelukkig, al looft men u, omdat gij u te goed doet, toch zult gij tot het geslacht van uw vaderen komen, die nimmermeer het licht zullen zien. De mens, die met al zijn “of haar” praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan.
En Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Spreuken 3, vers 9 en 10  Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com