DutchVideo 2023

Het gevecht tegen Legioen, de gevallen engel

Profeet Benjamin Cousijnsen werd midden in de nacht plotseling wakker, de bode engel Gods stond naast hem bij het bed en vroeg om hem, Rafaël te volgen. God had hem een opdracht gegeven, die luidde als volgt: vechten tegen ‘Legioen’ de gevallen engel in opdracht van God!

Gepubliceerd op 29 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 november kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, sta op uit uw bed en volg mij, warrior engelenleider en Profeet!
Mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods. Laten we eerst naar beneden gaan om uw schrijfmap op te halen.
Terwijl ik, Benjamin naar beneden liep hoorde ik de trap geluid maken tijdens het lopen en bemerkte dat ik gekleed was als een engel warrior en het zwaard droeg wat de HERE, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf eens voor mij bewerkt had in liefde op Zijn werkplaats met kostbaarheden.
Toen ik de schrijfmap wilde gaan halen voelde ik langs mijn haren en ontdekte dat deze net als mijn gezicht er weer hetzelfde uitzagen en voelden net zoals iedere keer wanneer de HEER mij riep
Ik zei: “Wat is de bedoeling van dit alles?”
Rafaël lachte en zei: “Benjamin, loop de trap niet weer op want anders maakt u te veel lawaai, en in opdracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Adonai, onze HEER, El Elohim, onze eeuwige levende Almachtige God, Tz’vaot, de HERE die was en die is, Asher hayah en die spoedig terugkomt, v’ hoveh v’ yavo, werd de map verplaatst boven op de tafel in het schrijfkamertje!”
De bode engel zei: “Laten wij nu naar buiten gaan en kijk uit voor deze voordeur, loop gewoon door.”
Ik zei: “Ja, boem!”
Rafaël zei: “Gewoon doorlopen, Benjamin, en nog eens met geloofsvertrouwen.”

En toen stonden wij buiten!
Deze ervaring met de voordeur heb ik weleens eerder in het verleden gehad!
Toen ik buiten was, voelde ik de Heilige Geest sterker worden in mij en voelde Zijn kracht in mijn binnenste toenemen, en ik zag dat zelfs mijn lichaam er krachtig uitzag. Samen met Rafaël stapte ik in een soort zeepbelachtige-vorm en we gingen omhoog.
De bode engel zei: “U bent een strijder!”

Romeinen 8, vers 18 en 19 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.
En vers 27 tot en met 32 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Opeens zagen wij het heelal en daar zagen wij een gevallen engel die zich ‘Legioen’ noemde.
Hij zag ons, en Rafaël lachte en zei: “Dit is uw gevecht Gods geliefde, uitgekozen engelenleider!
En hij riep: “Actie!”

Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Ik, Benjamin sprong uit de zeepbelachtige-vorm.
De gevallen engelwarrior zei: “Ik heb tegen de God van Abraham, Izaäk, en Jacob gezegd, laat mij toch vechten tegen uw engelenleider om onze taak en overwinning op te kunnen eisen.”
De gevallen engel zei: “Barack Obama zal met ons de overwinning dezer duisternis gaan vieren!”
Ik, Benjamin zei: “Jij lelijke vogelverschrikker maakt mij niet bang!”
Toen begon het geluid van de vlijmende zwaarden die tegen elkaar te klonken en er werden acrobatische sprongen gemaakt en allerlei gevechtskunsten uitgevoerd.”
Deze gevallen engel, Legioen, een van de sterkste gevallen engelen, was door Barack Obama gestuurd.
Het was een zware strijd die uren duurde, maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gaf Benjamin de kracht om de boze te overwinnen en Benjamin sloeg zijn armen eraf, en terwijl deze gevallen engel vloekte, sloeg Benjamin zijn hoofd eraf en begon er bovenop te springen en te danken en te dansen en de HERE groot te maken!

2 Timotheüs 3, vers 6 tot en met 8 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.

De bode engel zei: “Heerlijk om toe te kijken en te genieten.”
Ik zei: Bent u er niet moe van geworden?
Toen begonnen wij beiden hard te lachen.

Hebreeën 2, vers 1 Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven.

Voorwaar, Profeet Benjamin heeft in het verborgene vaak gestreden, ook samen met Gods engelen aan zijn zijde, in Gods opdracht.

Openbaring 22, vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Toen Benjamin terug was gebracht, schreef hij alles woord voor woord op, en ging weer slapen alsof er helemaal niets gebeurd was.

Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com