DutchVideo 2021

Het geheimenis der wetteloosheid

10-02-2021 Waarschuwende en profetische boodschap God: De Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, spreekt zelfs in deze boodschap. Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking en is nu in volle gang. Bereid u voor de mensen die u zullen haten vanwege uw geloof in Christus!

Gepubliceerd op 11 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 10 Februari 2021, kreeg ik de volgende boodschap, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik ben die Ik ben dat is Mijn Naam!
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik ben die Ik ben dat is Mijn Naam! Voorwaar, verlies niet uw geloof en hoop en liefde als het wetteloosheid en de grote afval zich openbaart. Voorwaar, het geheimenis der wetteloosheid komt nu steeds dichterbij; die de werken van satan met zijn allerlei misleiding, trucs en allerlei boze krachten, en allerlei verlokkingen, ongerechtigheid, en vooral haat tegen iemand heeft die de liefde Gods aanvaard, waardoor degene die het horen en het aannemen en behouden zijn.

Voorwaar, alle worden geoordeeld, die het kwaad de werken des satan aanvaard hebben en geloofd hebben en Mijn woorden verworpen hebben, evenzo via Mijn uitgekozen, liefhebbende en gezalfde Profeet.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, wie niet wil luisteren naar Mijn woorden via hem, zal zich verbazen als Ik kom!

Openbaring 22, vers 10 tot en met 14 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En 1 Tessalonicenzen 2, vers 19 en 20 Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap.
En 1 Tessalonicenzen 5, vers 2 Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.

Voorwaar,

Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Mattheüs 7, vers 6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.
En Mattheüs 12, vers 37 Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Voorwaar, alle kwaadsprekers die satan aangenomen hebben en zijn werken en zich niet bekeerden zullen de twee geliefde Profeten mogen zien zitten in de hemel met hun kinderen.
Ze mogen niet binnenkomen omdat ze deze door God zelf uitgekozen Profeten niet hebben aanvaard en de liefde en genade hebben afgewezen en geen liefde van God kennen. Wie niet wil horen gaat verloren!

Dit zijn de woorden van de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com