DutchVideo 2017

Het gaat niet om de leeftijd

Voorwaar, het gaat niet om de leeftijd en of je nu jong of oud bent, om de Heer te kunnen dienen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 12 december 2017 werd de volgende boodschap Gods overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Hanna, een Profetes Gods, was reeds op hoge leeftijd gekomen.
En nu zij weduwe was en ongeveer 84 jaar oud, bleef zij God trouw, en diende God onafgebroken in de tempel Gods met vasten en bidden, dag en nacht. En dan hebben we het over een 84-er, hè?

En wat denkt u van Simeon,
die niet zou sterven, voordat hij Yeshua HaMashiach, de Christus, de Here, gezien had? Hij nam de baby in zijn armen, en hij loofde God, en zeide:

Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Dit staat geschreven in Lukas 2, vers 29 tot en met 35

Voorwaar!
Hanna kwam ook bij Simeon staan, en samen loofden zij God, en verheugden zij zich over Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die voor allen gekomen was, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten.

Lukas 2, vers 39 en 40  En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret. Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem.

Voorwaar, Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, was ongeveer 30 jaar, toen Hij optrad.
Voorwaar, het gaat niet om de leeftijd en of je nu jong of oud bent, om de Heer te kunnen dienen. Maar het gaat erom, dat je alles ter ere van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth doet, met geheel je hart en verstand en alles wat in je zit!

Psalm 95, vers 1 tot en met 3  Komt, laat ons jubelen voor de Here, juichen ter ere van de rots onzes heils. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem juichen bij snarenspel. Want de Here is een groot God, een groot Koning, boven alle goden.
En Psalm 89, vers 2  Van de gunstbewijzen des Heren wil ik altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen.
En vers 3  Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw.

Voorwaar, prijs Abba, Vader, JHWH, Jezus Christus!
Als u het niet doet, zullen de stenen spreken en juichen en loven en prijzen!

Job 32, vers 6 tot en met 11  En de Buziet Elihu, de zoon van Barakel, nam het woord en zeide: Ik ben nog jong en gij zijt hoogbejaard; daarom schroomde ik en vreesde u mede te delen, wat ik weet. Ik dacht: Laat de ouderdom spreken, en de veelheid van jaren wijsheid verkondigen. Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft. Niet de bejaarden hebben de wijsheid, en niet de ouden verstaan wat recht is. Daarom zeg ik: Luister naar mij, ook ik zal mededelen, wat ik weet. Zie, ik heb gewacht op uw woorden, opmerkzaam geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het gesprokene zoudt hebben doorgrond.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com