DutchVideo 2020

Het gaat hier om: door het geloof!

In deze boodschap leert u een wijze les om te vertrouwen op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Gepubliceerd op 19 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 18 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, klaag niet telkens als de Heer uw gebed nog niet verhoord heeft!
Het is belangrijk om op God te vertrouwen en vooraf je blokkades op te ruimen die God in de weg zou kunnen staan. Voorwaar, Gods macht en kracht is sterker dan van welke ziekte of zonde! Misschien wil God u iets leren.

Jakobus 5, vers 15 en 16 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

En Jakobus 5, vers 8 tot en met 11 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.

Voorwaar, bid dat er geen ongeloof in u is.

Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

En vers 6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

En vers 11 Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.

Voorwaar, het gaat hier om: door het geloof.

Hebreeën 11, vers 30 Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was.

Voorwaar, neem Gods woorden serieus dat Profeet Benjamin Cousijnsen u in liefde deelt.

Romeinen 3, vers 27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof.

Voorwaar, door gebrek aan kennis gaat vaak het volk ten gronde!
De boodschappen Gods zijn Gods woorden die aan u zijn overgebracht.
U kunt het vergelijken met het zaad dat is gezaaid door een boer. Een boer laat ook na het zaaien zijn akker met rust. Hij weet dat het goede zaad in de onzichtbare wereld moet ontkiemen. Hij raakt niet in paniek als hij na een week nog geen plantje ziet. Helaas sommigen wel en maken hen gebed en geloof kapot omdat ze geen geduld hadden. Sommigen begrijpen nu pas waarom men eerst moet geloven voor dat het zal gebeuren. Indien u niet twijfelt maar gelooft, dan zal er gebeuren wat u zegt. Hoe dan ook al zegt u iets tegen een berg vol problemen.

Zegt, “Ga uit mijn leven, ongeloof!”

Voorwaar, dank uw Abba, Vader en verbindt uw kracht en geloof eraan wat van Hem is.
Lees voor u zelf in de bijbel: Efeziërs hoofdstuk 1

Voorwaar, God heeft u lief!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com