DutchVideo 2017

Het DNA van de duivel

Er zijn stappen in de verkeerde richting, en het gaat stapsgewijs. U hoort hoe uw DNA, door stappen in de verkeerde richting, beïnvloed wordt, zodat u een gemakkelijke prooi wordt voor overname. God echter verhoede dit. Luister aandachtig naar deze boodschap Gods, en hoor hoe u uw DNA juist kunt laten beschermen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 26 september 2017 bracht een boodschapper van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de duivel wil elke cel van het DNA van de mens beïnvloeden.
Zelfs de technologie van het kweken van kweekvlees is het werk van de duivel! In het verborgene worden er dierenproeven gedaan, om de dieren via DNA beïnvloeding te veranderen, ook door middel van lichaamsdelen van een mens of een ander dier. Voorwaar, er zijn al zelfs op deze wijze duivelse wezens op Aarde, die zo, via DNA proeven, met technologie gemaakt zijn.

Het DNA van de duivel is makkelijk over te brengen in een mens, die niet Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil toelaten in zijn of haar hart en leven.
Zonder God en Zijn bescherming staat de deur wijd open, en is de cel, het DNA, gemakkelijk te beïnvloeden en de mens zeer moeiteloos over te nemen! Het gaat stapsgewijs, zoals de stap om niets van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te willen horen! Andere stappen in de verkeerde richting zijn hoogmoed en trots en Christenhaat, enzovoorts. Deze stappen gaan in tegen God en gebod. Deze stappen vallen onder het DNA van de duivel!

Voorwaar, laat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, toe in uw leven! 

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 20  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Voorwaar, deze geestelijke wapenrusting Gods is bestand tegen alle machten van de duisternis!
Alleen als kind van God bent u meer dan overwinnaar, en bent u bedekt en beschermd door de bescherming van Zijn kostbaar Bloed, met een hart dat openstaat alleen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com