DutchVideo 2020

Het Coronavirus is onder u, Kenia, India, Turkije en Spanje, o.a.!

Waarschuwende boodschap Gods: In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u alleen veilig, door respect te hebben en nederig te zijn en zuiver voor Zijn aangezicht, zonder ijdelheid en bedrog.

Gepubliceerd op 25 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 februari 2020 bracht de bode engel de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, de Koning der koningen!

Voorwaar, Kenia en India en Turkije en Spanje onder andere,
Voorwaar, het Coronavirus is onder u, en het is beter dat men alarm slaat, zoals de Italiaanse regering vele mensen in quarantaine zet! Voorwaar, het is nu de tijd om te kiezen, en zich te bekeren tot Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en geen nep christen te zijn.

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Voorwaar, wees echt; God wil u zegenen!
Bekeer u en wees heilig, en bid in Geest en Waarheid.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Richt u op de Kadosh, Heilige, de enige God van al wat leeft!

Kolossenzen 2, vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn “of haar” wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.
En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

In Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, bent u alleen veilig, door respect te hebben en nederig te zijn en zuiver voor Zijn aangezicht, zonder ijdelheid en bedrog.

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Laat dit duidelijk zijn!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com