DutchVideo 2019

Het brein en de overname van de mens

Openbarende en waarschuwende boodschap Gods over de gevallen engelen technologie. De totale overname van de mens is zichtbaarder dan ooit! Velen sluiten hun hersenen reeds aan op de computer, om zo hun brein te verrijken met capaciteiten om slimmer te zijn. Ken uw gedachten! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 april 2019 bracht de bode de volgende openbarende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Ken uw gedachten! 

Efeziërs 6, vers 2  Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte.

2 Korinthiërs 3, vers 14  Maar hun gedachten werden verhard. Tot zover.
En 2 Korinthiërs 11, vers 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.

Hebreeën 4, vers 12 en 13  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Romeinen 12, vers 2 en 3  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

En Kolossenzen 3, vers 2 en 3  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Voorwaar, het kwaad in de wereld is zichtbaar, en ook wil het kwaad alle touwtjes in handen hebben, evenals van uw brein! 

Kolossenzen 2, vers 20  Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen?
En vers 8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn “of haar” wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.

Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

En Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Voorwaar, de totale overname van de mens door de technologische gevallen engelen is zichtbaarder dan ooit!
In de University of Southern Carolina in de VS implanteert men de chip sinds 2017 in een flink aantal patiënten, die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Ze kunnen hun hersenen zelfs op de computer aansluiten, om zo hun brein te verrijken met capaciteiten om slimmer te zijn!

Voorwaar, er wordt reeds veel gebruik gemaakt van een Brain-Computer Interface, ofwel BCI.
Dat zijn apparaten, die de signalen van de hersenen kunnen omzetten. De patiënten hebben een soort plug-in aan het hoofd of de nek, waarmee het brein via een kabel draad kan worden aangesloten op de computer. Voorwaar, men neemt de mens over met de gevallen engelen technologie! Men streeft ernaar dat de patiënten draadloos contact zullen kunnen maken via WiFi-verbinding met het brein!

Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

1 Korinthiërs 2, vers 13 tot en met 15  Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com