DutchVideo 2019

Het beste pronkgewaad

Zalig zij, die hun gewaden wassen. Het beste pronkgewaad en de beste bescherming is, dat uw gewaden gereinigd zijn met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. O, hoe wonderbaar is Zijn Bloed! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 31 juli 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en wonderbare Naam en krachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin, schrijf het volgende op en deel het,
wat de Kadosh, Heilige Here God gesproken heeft, de Almachtige Koning der koningen, gezeten op de Troon. En Hij zeide tot u: Deze woorden des Hemels, vanaf het Kadosh, Heilige der Heiligen, zijn getrouw en waarachtig!

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Blender, een bode engel Gods.
Voorwaar, welke gewaden draagt u?

Genesis 37, vers 32 tot en met 34  En zij lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap: Dit hebben wij gevonden; zie toch, of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide: Het is het kleed van mijn zoon; een wild dier heeft hem verslonden; Jozef is stellig verscheurd. En Jakob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon.

Voorwaar, het beste pronkgewaad en de beste bescherming is, dat uw gewaden gereinigd zijn met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
O, hoe wonderbaar is Zijn Bloed!

Efeziërs 6, vers 11 tot en met 13  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.
Kolossenzen 3, vers 12 tot en met 15  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.
En vers 24 en 25  Gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
En Kolossenzen 4, vers 5  Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan; maakt u de gelegenheid ten nutte.

Voorwaar, reinig uw pronkgewaad van al uw zonden, en bekeer u!
En als u Hem afwijst in uw leven, zult u voor eeuwig verloren gaan. Alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geeft u verlossing en redding en bevrijding en bescherming en eeuwig leven!

Mattheüs 6, vers 23  Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!
En vers 25 vanaf: Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com