DutchVideo 2013

Het begint met een lolly!

09-02-2013  BOODSCHAP GODS, OVERGEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. OVER EEN KIND DAT ALLES KREEG WAT ZE WILDE, EN DE RIJKE VERSUS DE ARME!

Gepubliceerd op 9 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

rijk versus arm

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 februari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik ben de bode engel Gods, Keachsi. Ik werd uitgezonden en ik kom in de machtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Er was eens een kind van acht jaar oud…

En het kind zei, “Mama, mag ik een lolly? Dat meisje heeft dat ook!” Een lolly, daar begon het mee.

Een jaar later… “Mama, mag ik ook een mobieltje?”

Nu was ze dertien jaar oud… “Mama, papa, ik moet telkens mijn vriendinnen vragen, voor school uit te printen, en om daar op de computer te gaan. Mag ik een printer met een computer?”

Nu was ze vijftien jaar oud… “Mag ik een eigen breedbeeld TV op mijn slaapkamer? Want ik vind jullie programma’s ouderwets en saai!”

Alles wat ze vroeg, kreeg ze ook, alles!

Spreuken 11, vers 28  Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen. Tot zover.

Mattheüs 13, vers 22  De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij “of zij”, voegde de bode engel Gods toe, wordt onvruchtbaar.

Spreuken 14, vers 20  Zelfs door zijn naaste wordt de arme gehaat, maar de vrienden van de rijke zijn vele.

Spreuken 22, vers 1 en 2  Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom, gunst is beter dan zilver en goud. “Ieder, arm en rijk, komt voor de Here te staan, Christen of geen Christen”, voegde de bode engel Gods toe. Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE.

Jakobus 2, vers 5 en 6  Hoort, mijn geliefde broeders “en zusters!”, voegde de bode engel Gods toe. Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben? Doch gíj hebt de arme smadelijk behandeld. Zijn het niet de rijken, die u geweld aandoen en die u voor de rechtbanken slepen?

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Een rijke van de wereld kan alles hebben, maar zonder Jezus Christus in zijn leven, is hij armer dan die arme bedelaar, die Jezus Christus in zijn hart wel heeft aangenomen.

Hij is waarlijk zeer rijk!

Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10, en Lukas 12, vers 13 tot en met 15, en Mattheüs 19, vers 16 tot en met 24  Lees dit voor. Hier staat geschreven:

Mattheüs 4, vers 8 tot en met 10  Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Lukas 12, vers 13 tot en met 15  Hier staat geschreven: Iemand uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele. Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.

Mattheüs 19, vers 16 tot en met 24  Hier staat geschreven: En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort? Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik zeg u als bode engel Gods, Misschien kunt gij alles kopen, wat gij maar wenst…

1 Korinthiërs 13, vers 10 tot en met 11  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene, “rijkdom”, voegde de bode engel Gods toe, afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. “Het begint met een lolly”, voegde de bode engel Gods toe. Nu ik een man ben “of vrouw”, voegde de bode engel Gods toe, “Nu ik een man of vrouw ben geworden”, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. “Ik, ik, ik!” voegde de bode engel Gods toe.

Er is meer dan vergankelijke rijkdom!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Jesaja 2, vers 7  Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde. Tot zover.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com