DutchVideo 2018

Herken dwaalgeesten!

Herken de dwaalgeesten, en word niet hun bezit, zodat u verloren gaat. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! De volgende boodschap van God is op 16 mei 2018 overgeleverd door een bode engel Gods aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Vernachia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

1 Timotheüs 4, vers 1 en 2  Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn.

U hoort het goed,
dat sommigen dwaalgeesten volgen en afgevallen zijn, vanwege dat ze gebrandmerkt zijn, omdat ze de waarheid Gods niet meer aankonden!

2 Timotheüs 3, vers 1  Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen.

De zware tijden zijn erg zichtbaar.
Ook heeft men meer liefde voor genot en tijd voor de wereld, en voor het volgen van de dwaalgeesten!

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

De waarheid is onverdraagzaam geworden, vanwege dat ze zich hebben laten verleiden via familie en zogenaamde Christenen, die reeds gebrandmerkt zijn.
Ze hebben zich laten besmetten, injecteren, met de leugens en roddels, en volgen leraren en mensen, die reeds gebrandmerkt zijn en boze geesten volgen.

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?
En Galaten 6, vers 8  Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

En Efeziërs 4, vers 17 tot en met 27  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.

Voorwaar!
Word wakker en waakzaam, voordat u verloren gaat door dwaalgeesten, die ook u willen beïnvloeden om de boodschappen Gods niet te willen gaan beluisteren, vanwege dat dwaalgeesten de waarheid niet aankunnen. Ze willen maar één ding: u brandmerken en overnemen en wegjagen van de waarheid Gods! Voorwaar, herken de werken van de duisternis!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

En Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet.

Herken dwaalgeesten, en word niet hun bezit zodat u verloren gaat!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com