DutchVideo 2014

Herinnering: Uw land staat nog steeds op de lijst!

PROFETISCHE BOODSCHAP GODS AAN VELE LANDEN: ELK LAND, DAT TEGEN GODS GEBODEN INGAAT, ZAL GESTRAFT WORDEN. ALS UW LAND TELKENS GESTRAFT WORDT, ONDERZOEK DAN EENS UW WANDEL, WANT TOEVAL BESTAAT NIET!

Gepubliceerd op 16 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

disaster Philippines - many countries

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 juli 2014 werd deze boodschap van God door een bode engel overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Chemihud.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, op 12 november 2013 heb ik u gezegd, dat men veel hulp zou krijgen voor de wederopbouw op de Filipijnen, maar ook dat het herstel van korte duur zou zijn.

Voorwaar, uw land staat nog steeds op de lijst van Donder onder andere, en ook Japan en China! Donder zal blijven toeslaan, dan hier, dan daar. Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde zo duidelijk! Maar als een koppige ezel, een dwaas, gaat gij maar door met uw afgoderijen, en propt de heropgebouwde kerken weer vol met afgoden!

Mattheüs 7, vers 26 en 27  En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Voorwaar, gij zult de Here niet verzoeken! 

Deuteronomium 6, vers 5 en 6  Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn.

Voorwaar, elk land dat tegen Gods geboden ingaat, zal gestraft worden!

Als uw land telkens gestraft wordt, onderzoek dan eens uw wandel, want toeval bestaat niet.

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Voorwaar, de Verenigde Staten en ook India staat iets speciaals te wachten!

Voorwaar, hoor aandachtig.

1 Korinthiërs 10, vers 14 en 15  Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! Ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg.

Handelingen 10, vers 25 en 26  En toen het geschiedde, dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. Maar Petrus richtte hem op en zeide: Sta op, ik ben zelf ook een mens.

Openbaring 22, vers 8 en 9  En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de engel, die ze mij toonde, om te aanbidden. Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!

Johannes 14, vers 6 tot en met 11  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf.

Voorwaar, laat u niet misleiden!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u: Gij komt nergens via Maria, of via wie dan ook, tot God, maar alleen via Mij. Duidelijker kan Hij toch niet spreken? Hoor wederom:

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, breek ermee, vernietig al uw goden en laat uw vloek in zegen veranderen!

Maar zo niet, dan telt voor u: Wie niet wil horen, gaat verloren.

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

Zie uit naar wat komt en wat gij wilt ontvangen: zegen of vloek!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com