DutchVideo 2022

Here God der heerscharen, niemand is zoals U!

Want wie in de hemel kan de Here evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk? Welzalig het volk dat de jubelroep kent.

Gepubliceerd op 01 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 31 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Psalm 89, vers 7 tot en met 9 Want wie in de hemel kan de Here evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk? “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,” God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen “en” geducht boven allen die rondom Hem zijn. “Zeg,” Here, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U.
En vers 12 Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid. “Voorwaar”, Gij hebt ze gegrond.
En vers 14 en 15 Gij, “Here”, hebt een machtige arm, uw hand is “zeer” sterk, “en” uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw “kadosh, heilige” aangezicht henen.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Verheugt u in Hem!

Psalm 89, vers 16 tot en met 19 Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn; in uw Naam, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, juichen zij “die in u geloven en vertrouwen” de ganse dag, en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. “Dank U, HERE”. Want Gij zijt de luister hunner sterkte, en door uw welbehagen zult Gij onze hoorn verhogen; want van de Here is ons schild…tot zover.

Voorwaar, vrees niet maar zie op de Here!

Psalm 89, vers 25 Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden.
En Psalm 91, vers 1 en 2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
En vers 4 tot en met 9 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld.
En vers 11 Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.
En Psalm 92, vers 2 en 3 Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen, en uw trouw in de nachten.
En vers 5 Want Gij, Here, hebt mij verheugd door uw daden, over de werken uwer handen zal ik jubelen.
En Psalm 96, vers 2 Zingt de Here, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.
En Psalm 97, vers 11 en 12 Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart. Gij rechtvaardigen, verheugt u in de Here en looft zijn heilige naam.

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot, laat liefde en trouw u nimmer verlaten!
De Here is trouw!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com