DutchVideo 2018

Henoch wandelde met God, en hoe is uw wandel?

Bent u Rapture ready? Henoch was de Heer welgevallig en hij werd weggenomen, een toonbeeld van wijsheid voor alle generaties! Vandaag zijn de overleggingen van de mensenharten slechter en verdorvener dan in de tijd van Henoch, en velen zullen de Rapture gaan missen. Maak uw relatie recht met God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 21 september 2018 werd deze boodschap Gods woord voor woord overgeleverd door de engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Genesis 5, vers 21 tot en met 24  Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.
Genesis 6, vers 1 tot en met 6  Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.
Voorwaar, zo ook nu zijn de overleggingen van de mensenharten slechter en verdorvener dan in de tijden van Henoch, en zullen velen de Rapture gaan missen en aan hun neus voorbij zien gaan!

Sirach 44, vers 16  Henoch was de Heer welgevallig en hij werd weggenomen, een toonbeeld van inkeer voor alle generaties.
Sirach 49, vers 14  Niemand op aarde is geschapen als Henoch, en ook hij werd van de aarde weggenomen.

Voorwaar, het is belangrijk om te wandelen met God; alleen zo kon God Henoch thuishalen!
En wat dacht u van uw wandel? Zult u weggenomen worden met de Rapture, vanwege uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus? Of is uw wandel en relatie zo verdorven, dat u meer bent verbonden met de mens op de Aarde, die in de duisternis wandelt, en de overleggingen van satan opvolgt?

Voorwaar, bekeert u en weest als Henoch, en weest Rapture ready!
En laat u niet weghouden van God en Zijn geboden, en heb de Heer lief.

Efeziërs 3, vers 14  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader.
Vers 17 tot en met 19  opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Maak uw relatie recht met God!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com