DutchVideo 2020

Hen namen staan al opgetekend in de hel!

Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.

Gepubliceerd op 7 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 6 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Versawie, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zoals men weet dat roken slecht is en beroertes en kanker en ernstige handicaps veroorzaakt, zo is het ook te vergelijken met kwaadsprekers en roddelaars.
Ze weten dat het slecht is en toch nemen ze het als een sigaret een trekje ervan, en gaan redeloos verloren.

Spreuken 1, vers 20 tot en met 33 De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten. Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

Voorwaar, de Twee Getuigen zijn onder u, en ze vallen onder de Hemelse wetten te samen met alle engelen van God, en dienen God.
Wie op deze boodschap acht geeft, zal het begrijpen. Wee u, die de Twee Getuigen slecht maken.

Mattheüs 23, vers 28 en 29 Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der Profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen.

Voorwaar, kwaadsprekers en roddelaars, uw namen staat opgetekend, in de hel.
Luister naar de boodschap met een titel: ‘Aan allen die twee getuigen niet serieus nemen’, en de andere boodschap met een titel: ‘Profetische boodschap aan de kwaadsprekers die Gods werken kapot willen maken!’ Voorwaar, neem even de tijd om erna te luisteren.

Openbaring 11, vers 3 en 4 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan.

Voorwaar, het beest probeert nu al via de roddelaars en kwaadsprekers de Twee Getuigen schade toe te brengen terwijl ze dat hen zelf aandoen!
Het beest in hun lijkt te winnen van de Twee Getuigen.

Openbaring 11, vers 8 tot en met 10 En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

Voorwaar, ziet u het al?
Sommigen laten zich overhalen door hen kwaad te doen. Hen loon die deel eraan namen om hen slecht te maken, is de eeuwige hel.

Openbaring 11, vers 11 tot en met 14 En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: “Klimt hierheen op!” En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig.

Voorwaar, de Twee Getuigen weten het al wat de haters te wachten staat!
Dit zijn de tekenen van de laatste dagen!

Openbaring 22, vers 10 tot en met 13 En hij zeide tot mij: “Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij “of zij” doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij “of zij” worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij “of zij” bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij “of zij” worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn “of haar” werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.”

Voorwaar, houd kwaadsprekers en roddelaars op afstand of u gaat eraan!

Spreuken 15, vers 2 en 3 De tong der wijzen brengt degelijke kennis voort, maar de mond der zotten stort dwaasheid uit. De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.
En vers 10 en 11 Gestrenge tuchtiging treft hem die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal sterven. Dodenrijk en verderf liggen open voor de HERE, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen!

Voorwaar, het is beter dat men zich bekeren!

Galaten 6, vers 7 Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten.

Word wakker en maak geen deel uit van het kwaad want hen deel is 100% de hel!
Het is beter om de Twee Getuigen te steunen met gebed, o.a.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com