DutchVideo 2014

Helse coyotes in Texas door Gods ‘vuurblazer’ getroffen!

BENJAMIN WERD VANDAAG VERPLAATST VIA EEN DEUR IN HET OPSCHRIJFKAMERTJE, EN WAS METEEN IN TEXAS. DE ENGEL VERTROK WEER, EN BENJAMIN? BENJAMIN MAAKTE EEN INDRUKWEKKENDE GEBEURTENIS MEE, WAARIN GOD ZIJN MACHT TOONDE DOOR BENJAMIN HEEN TEGEN DE MACHTEN DER DUISTERNIS! LEES EN HOOR WAT ER GEBEURDE, TOEN DE ENGEL GODS, IN GODS OPDRACHT, BENJAMIN OPDROEG OM TE BLAZEN! WOWW… HALLELUJA!

Gepubliceerd op 24 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

dark coyote cowboy

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Het volgende verslag werd op woensdag 24 december 2014 door Profeet Benjamin Cousijnsen woord voor woord opgeschreven, met behulp van de engel des Heren.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Permania en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, volg mij!
Terwijl ik, Benjamin, opstond uit mijn stoel en de pen neerlegde, volgde ik de bode engel Gods, en zag bij het raam een soort deur verschijnen, waar wij doorheen gingen. En ik voelde een soort krachtveld als bij een magneet! Daar zag Benjamin, ginds aan de overkant van een rivier, hoog gras. Benjamin en de bode engel Gods vlogen door het luchtruim… Benjamin, laten wij landen op dit prairiegras, sprak de bode engel Gods. Benjamin was gekleed in smetteloos fijn linnen, en zei: “Waar ben ik?”
In Texas, zei de bode engel Gods.

Daar kwam vlakbij de Coyote Rivier een huifkar aan, met zes ossen voor de wagen…
Opeens zag Benjamin dat zijn kleren veranderd waren, en dat hij een cowboyhoed droeg, en Western kleding en cowboylaarzen aan had. Voordat Benjamin iets wou zeggen aan de bode engel, zag Benjamin dat de bode engel des Heren met een grote hemelse legermacht engelen vertrok.
‘Mooi is dat! Word ik zo elders gedropt en ‘Adios amigo’?’ dacht Benjamin.

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

De huifkar stopte bij Benjamin.
Drie cowboys sprongen uit de huifkar, en een van de cowboys zei: “Hé, jij bent niet van hier! Jij bent echt geen coyote!” lachte de cowboy. “Wij nemen jou gevangen!”
Benjamin zweeg en gehoorzaamde.

Spreuken 10, vers 29  De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.
Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd.

Aangekomen in het kamp, zei een van de drie cowboys:
“Hier, een bord bonen met spek!”
“Sorry, dit lust ik niet, bah!” zei Benjamin.
Voorwaar, deze drie cowboys zeiden het volgende: “Wij laten jou gaan op één voorwaarde. Kijk eens, cowboy, naar beneden, daar! Wat een rijkdom, hè?”

Mattheüs 4, vers 8 en 9  Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

“Hé, zijt gij niet Profeet Benjamin Cousijnsen? Werp u neder, pleassseeeee!”
Benjamin zei: “En zijt gij niet gevallen engelen?”
Toen verscheen plotseling de engel Gods Permania, samen met een zeer groot hemels leger, bij Profeet Benjamin. En er ontstond plotseling, uit het niets, een groot diep gat dat zichtbaar werd… Toen zei Permania: Blaas, Benjamin, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Benjamin blies zo hard hij kon, en een vuurkolom kwam uit Benjamins mond. En deze gevallen engelen werden verteerd en vielen zeer diep in de afgrond!

Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, vergeet nimmer: in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij méér dan overwinnaar! Amen.
Ik breng u terug, held Gods.
Even later schreef Profeet Benjamin weer alles op in mijn bijzijn.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com