DutchVideo 2013

Help me, Heer, ik ben verliefd!

BEMOEDIGENDE BOODSCHAP VAN GOD VOOR U! MIRIAM VERTELT ALLES AAN GOD, OOK ALS ZE GEVOELENS KRIJGT VOOR JUDIE. BEIDEN ZIJN CHRISTENEN. U HOORT DOOR DE BIJBELSE TEKSTEN HEEN, WELKE ADVIEZEN DE HEER GEEFT!

Gepubliceerd op 4 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

wolken hartjes2

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 4 december 2013 bracht een bode engel van de almachtige God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Mijn naam is Lovesadai.

Benjamin, ik vertel u een liefdesverhaal…

Het gaat over een meisje, dat Miriam heet. Ze kan Judie, een jongen, maar niet uit haar gedachten laten. Ze vertelde: Als ik naar het raam ga, kan ik hem zien. Help me, Heer! Als ik wil dat Judie mij ziet, dan blijf ik iets langer bij het raam staan in de kerk, en ondertussen help ik in de keuken met de afwas. Het duurt dan meestal niet lang voor hij opkijkt. We kijken elkaar even aan, glimlachen, en dan ga ik weer snel bij dat raam weg, dat zo van de keuken op de zaal kijkt, waar men luistert naar Gods woord. Maar heel soms weet ik het zo te regelen, dat ik dichtbij hem ben, maar een paar meter van hem af… Maar toch voel ik mij dan niet bepaald op mijn gemak, en mijn hart klopt in mijn keel. Opeens denk ik aan deze woorden:

1 Korinthiërs 6, vers 19 en 20, waar staat geschreven: Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Ik weet dat ik het eigendom ben van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, en breng Judie bij de Heer, en vertel Hem alles over mijn gevoelens.

Efeziërs 4, vers 30, en 1 Korinthiërs 7, vers 37  Daar staat geschreven:

Efeziërs 4, vers 30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

1 Korinthiërs 7, vers 37  Daar staat: Doch hij, die, in zijn gemoed vast overtuigd, niet genoodzaakt wordt en macht heeft over zijn wil en hiertoe bij zichzelf besloten heeft, zijn jongedochter ongerept te laten blijven, zal wèl doen.

Die volgende zondag kwam een preek… en ja hoor, ik had het kunnen weten!

1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Daar staat: Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.

En ik zei, Heer, ik kan me wel beheersen, maar ik sta in brand!

En misschien als enige, wilt u alstublieft alles leiden, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus?

1 Korinthiërs 7, vers 12 tot en met 17  Daar staat: Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Alleen, laat ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.

En vers 35  Dit zeg ik in uw eigen belang, niet om u een strik om te werpen, maar lettende op de betamelijkheid en de onverdeelde toewijding aan de Here.

En vers 39  Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here.

Ik kerfde zijn naam overal in en bedacht:

‘Ik heb de Heer boven alles lief’, en streepte met een brok in mijn keel zijn naam door en veranderde overal zijn naam in: I love Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Kolossenzen 3, vers 12 en vers 15  Daar staat geschreven: Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

En vers 15  En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Ik bracht weleens koffie rond…

En als ik bij hem in de buurt kwam, dacht ik, ‘Dit lijkt wel het spel ‘dokter bibber’! want de koffie vloog alle kanten op en hij keek me lief aan, en dit terwijl toch alles viel. Dus riep ik maar wat ongemakkelijk: “Halleluja!”

Hij hielp mij, en zo kwamen we aan de praat… en hij vroeg naar mijn hobby en ik vroeg naar de zijne en zo. Ik voelde Gods leiding en nodigde hem uit om bij mijn ouders te komen eten.

Hij vertelde veel over zichzelf en de liefde voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

In 1 Korinthiërs 13, vers 2 tot en met 8, en vers 10 staat het volgende geschreven: Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

En vers 10  Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Handelingen 5, vers 32  En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

Nu zijn Miriam en Judie getrouwd, en in de liefde zijn ze trouw aan de Heer.

Voorwaar, ik, de bode engel Gods Lovesadai, bracht u deze boodschap om u te bemoedigen! Betrek Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, in alles en gij zult slagen in de ware liefde!

1 Korinthiërs 14, vers 25  Daar staat geschreven: Het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is.

Johannes 13, vers 34 en 35  Daar staat geschreven: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com