DutchVideo 2016

“Help, hij wil er niets over horen!”

Boodschap Gods: Geef uw zwijgen op; verkondig het Evangelie! “Maar dan loopt hij weg, of gaat scheiden!” Lees of hoor de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 23 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

marriage

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 23 februari 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Rabraforce en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u bemoedigen, en spreekt speciaal tot u! 

Psalm 11, vers 4 en 5  De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.
En vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.
En Psalm 14, vers 1 tot en met 3  De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

Voorwaar, hou u standvastig vast aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Rabbouni.
Hij toont aan u, met uw ongelovige, verblinde man, ontferming en liefde en troost en kracht!

Psalm 18, vers 29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

Voorwaar, u zegt: “Maar mijn man wil er niet over horen, over Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”
Stel u eens voor, dat Paulus, Petrus en alle discipelen en Profeten zouden hebben gezwegen, vanwege dat men er echt niets over had willen horen, en zelfs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou zwijgen. De gehele schepping zou verloren gaan! Maar u geheel anders, u hebt Christus leren kennen.

Handelingen 17, vers 32  Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.
En Handelingen 15, vers 11  Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.

Mattheüs 28, vers 18 tot en met 20  En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

En Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
En vers 20  Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

En 1 Petrus 3, vers 14 tot en met 17  Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.

Voorwaar, misschien denkt u: ‘Oh Heer, red mijn man!’
Goed, uw wil geschiedde. Verkondig het Evangelie! “Help”, zegt u, “hij wil er echt niets over horen!” Geef uw zwijgen op. Voorwaar, sluit u zich aan bij satan, of Yeshua HaMashiach, Jezus Christus? Verkondig het Evangelie! “Maar dan loopt hij weg, of gaat scheiden”, zegt u. Voorwaar, maar dan hebt u uw plicht gedaan. Of hij hoort het gewoon aan, of gaat verloren en scheiden.

Wie staat op de eerste plaats, en wie ging zwijgen?
Niemand, om Christus wil. Amen! Het zwijgen is voorbij, satan! Gods wil geschiede op de aarde zoals in de hemel. Of uw man gaat het nu aanhoren, het Evangelie, en uw vreugde en wandel zien, of hij gaat verloren. Maar sta erboven!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com