DutchVideo 2014

Heilige Geest spelers!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, ER STAAT GESCHREVEN: VOLG HUN GELOOF NA. MAAR ALS MEN GEBONDEN IS, EN MEN SPEELT ZELF VOOR HEILIGE GEEST, ZOALS DE SCHIJNHEILIGE PAUS FRANCISCUS, DIE ÉÉN WERELDRELIGIE WIL, DAN ZIJT GIJ GELIJK AAN HEM!

Gepubliceerd op 11 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

playing Holy Spirit - pope

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 11 december 2014 bracht een bode engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, namens de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods.

Voorwaar, waar leidt gij uw schapen naartoe?
Sommige leiders hebben zich een juk laten opleggen door satan!

Galaten 5, vers 1  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.
En vers 7 tot en met 9  Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.

Voorwaar, gij hebt uw oordeel al klaar naar anderen.
En dit moet zo, en dat moet weer zo in uw kerk!

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
En vers 24 tot en met 26  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

Voorwaar, mijn naam is Remascha, die u aanspreekt in de almachtige naam van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, ik heb duidelijk gesproken. Waar is uw Heilige Geest?
Miljoenen van uw soort beweren de kerk te leiden door de Heilige Geest, en Christen te zijn!

Romeinen 8, vers 9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

Voorwaar,

Er staat geschreven in Hebreeën 13, vers 7  Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.

Voorwaar, er staat geschreven: volg hun geloof na.
Maar als men gebonden is, en men speelt zelf voor Heilige Geest, zoals de schijnheilige paus Franciscus, die één wereldreligie wil, voorwaar, dan zijt gij gelijk aan hem! Voorwaar, als gij waarlijk de Heilige Geest verstaat, en de Heilige Geest Gods in u is, dan weet u dat Profeet Benjamin Cousijnsen Gods ware eindtijdprofeet is, en dat alles van God komt. Maar vanwege het slavenjuk en eigenbelang, en het eigen regels trekken, zijn velen aan God ongehoorzaam! Vele kerkleiders hebben door ongehoorzaamheid aan God velen meegetrokken op hun verkeerde weg.

Mattheüs 23, vers 12 tot en met 14  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.
En vers 24 tot en met 27  Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelgt. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde Farizeeër, reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid.
En vers 33 en 34  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad.

Voorwaar, bekeer u!
Wee u, luistert naar de Heilige Geest. Ontkomt aan de hel! Wie niet wil horen, gaat verloren.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com