DutchVideo 2014

Heeft u de proef doorstaan?

MEN WIL MEER EN MEER GEZEGEND WORDEN EN GROEIEN, MAAR ALS U GEKNEED WORDT EN GEVORMD EN OP DE PROEF GESTELD WORDT, BEGINNEN VELEN TE KLAGEN!

Gepubliceerd op 15 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Heeft u de proef doorstaan

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 mei 2014 bracht een bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, geliefden des Heren!

Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

1 Petrus 4, vers 12  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.

1 Petrus 5, vers 4 tot en met 7  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Chachio.

Voorwaar, God weet wat Hij doet.

Hij wil dat gij nederig zijt, want kadosh, kadosh, kadosh, heilig is Hij, Adonai, Jahweh, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Voorwaar, men wil meer en meer gezegend worden en groeien. Maar als u gekneed wordt en gevormd, en op de proef gesteld wordt, beginnen velen te klagen.

1 Korinthiërs 10, vers 13  Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Jakobus 1, vers 12  Zalig is de man “en vrouw”, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij “of zij” de proef heeft doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Hebreeën 2, vers 18  Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Jakobus 4, vers 5 tot en met 8  vanaf: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid. Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen… Tot zover.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com