DutchVideo 2017

Heb uw naaste lief zoals de Here u liefhad!

Hij klaagde u niet aan bij Zijn Vader met wat voor slechts u allemaal gedaan hebt, maar hing daar om Zijn ware liefde en vergeving te tonen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 12 oktober 2017, vandaag, bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over. Ik wil u uitnodigen om uw Bijbel erbij te pakken, als u die heeft, of anders te luisteren naar deze bijzondere boodschap. Ik zal de boodschap voorlezen en de teksten, die de engel des Heren heeft doorgegeven, met u samen opzoeken. De bode engel van God zei,

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de goede Herder, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Spreuken 28, vers 13  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.
De bode engel van God gaf ook:

Hebreeën 10, vers 26  En hier staat geschreven: Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over.

En Psalm 37, vers 8  Sta af van toorn en laat de grimmigheid varen, wees niet afgunstig – dat sticht louter kwaad.

En Jesaja 5, vers 20 en 21  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.
De bode engel van God sprak verder, en zei:

Voorwaar, vergeef, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, u heeft vergeven aan het kruis van Golgotha! 

Lukas 11, vers 2 tot en met 4  Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

U hoort het goed:
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, hing aan het kruis in uw plaats, en vergaf al uw overtredingen aan het kruis.
Hij klaagde u niet aan bij Zijn Vader met wat voor slechts u allemaal gedaan hebt, maar hing daar om Zijn ware liefde en vergeving te tonen, om u een nieuwe start te geven, en genade en eeuwig leven! Hij gaf het voorbeeld, dat alle Christenen moeten navolgen, en dat is: Heb uw naaste lief, zoals de Heer u liefhad!

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com