DutchVideo 2014

Heb je naaste lief als jezelf, Israël!

Profeet Benjamin Cousijnsen werd vanochtend naar Israël verplaatst. In de wijk Har Nof is hij getuige van de vergelding, die heeft plaatsgevonden, maar dat is niet alles! In opdracht van de almachtige God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, mag Benjamin in actie komen en hulp bieden!

Gepubliceerd op 22 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Wijk Nar Hof, Jeruzalem

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 november 2014 schreef Benjamin Cousijnsen achteraf, met hulp van de engel des Heren, woord voor woord het volgende verslag op.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen, ontwaak!
“Waar ben ik?” vroeg Benjamin.
Voorwaar, ik ben de bode engel Gods. Mijn naam is Rafaël.

Vrees niet, ik heb u verplaatst in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Gij zijt in Israël. Voorwaar,

Sirach 17, vers 17 en 18  Toen de Heer de volken over de aarde verdeelde, stelde hij over elk ervan een heerser aan, maar Israël is het bezit van de Heer. Omdat het zijn eerstgeborene is, voedt hij het op en onderricht hij het. Hij laat zijn volk niet in de steek, het licht van zijn liefde schenkt hij het.

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, volg mij!
Dit is Jeruzalem, en wij zijn in de wijk Har Nof, in het Westen van Jeruzalem.

Mattheüs 5, vers 14  Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

De bode engel Gods sprak, Benjamin, kijk daar eens!
Dat is een Palestijn. Hij is 22 jaar oud en heet Memet. Kijk goed naar wat ik u laat zien!
Benjamin zei, “Ik zie dat hij zwaargewond is”.

Mattheüs 23, vers 12  Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

En zie daar! sprak de bode engel Gods.
Deze Palestijn viel in handen van enkele Israëlieten.

Lukas 10, vers 26 en 27  En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

De bode engel Gods sprak, Benjamin, dit is een vergelding.
O wee, Israël! O wee!

Lukas 11, vers 35  Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij.
De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, veel Joden bekeerden zich en volgden een valse messias, genaamd Shabtai Zwi, die zich tot de Islam bekeerde!

Spreuken 16, vers 30  Wie zijn ogen toeknijpt, wil valse dingen verzinnen; wie zijn lippen samendrukt, heeft het kwaad reeds gedaan.
De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, deze gelijkenis komt bijna overeen met deze Palestijn…

Lukas 10, vers 30 tot en met 32  Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij.

Voorwaar, Israël, Hoor!
Wend je tot de Heer, zondig niet langer. Bid tot Hem. Geef Hem zo weinig mogelijk aanstoot. Keer terug tot de Allerhoogste! Keer je af van onrecht, want Hijzelf leidt je uit de duisternis naar het genezende licht! Haat alles wat gruwelijk is ten diepste! Wie zal in het dodenrijk de Allerhoogste loven, zoals de levenden die voor Hem een danklied zingen?
Bekeer u, en wees een voorbeeld! sprak de bode engel Gods.

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben, zegt de God van Abraham, Izaäk en Jakob!
Heb uw naaste lief, zoals uzelf.

Profeet Benjamin, sprak de bode engel Gods, neem uw geld uit uw portemonnee en geef hem alles.
“Alles?” vroeg Benjamin, “ik heb het toch nodig als ik word uitgezonden?”
De bode engel Gods sprak, Gij zijt nu uitgezonden!
“O, dat is waar!” zei Benjamin.
Ga naar deze Palestijn toe, sprak de bode engel Gods, en verzorg hem.

Lukas 10, vers 33 tot en met 37  Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.

Voorwaar, ook Benjamin werd bewogen met deze Palestijn, en gaf hem al zijn geld.
En hij tilde hem op zijn rug en bracht hem naar een herberg in Jeruzalem, een soort hotel. In het hotel aangekomen, zei men dat men niets kon betekenen, niets kon doen voor deze man. Toen Benjamin echter aangaf, voor deze man te willen betalen voor een kamer, werd deze man op een bed gelegd. Benjamin vroeg ook naar handdoeken en water, en begon de man te verzorgen. Toen sommigen dit zagen, begonnen ze te helpen met het verzorgen van de wonden. Iemand, die meehielp, vroeg of Profeet Benjamin ook Palestijns was. Benjamin zei: “Joods”, en dat hij gestuurd was door Rafaël, Gods bode engel, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Benjamin gaf toen zijn getuigenis. Eén Palestijn en twee Joden waren diep onder de indruk, en gaven hun hart aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Benjamin bad met hen. Voorwaar,

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Buiten aangekomen, stond de bode engel Rafaël Benjamin op te wachten, en sprak:
Voorwaar, ik plaats u nu terug.
Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com