DutchVideo 2021

Heb Godsvertrouwen in gevaren

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Gepubliceerd op 29 maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen! Voorwaar, mijn naam is Mirachie, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, neig uw oor en hoor aandachtig!
En zegt:

Psalm 89, vers 15 Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.
En Psalm 91, vers 2 Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
En Psalm 92, vers 7 Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.
En Psalm 93, vers 2 Uw troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zijt Gij.
En vers 5 Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de heiligheid is uw huis tot sieraad, o HERE, tot in lengte van dagen.
En Psalm 95, vers 3 Want de HERE is een groot God, een groot Koning, boven alle goden.
En vers 6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
En Psalm 97, vers 10 Gij, die de HERE liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.
En Psalm 91, vers 4 tot en met 11 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.
En vers 14 tot en met 16 Omdat hij “or zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “of haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “or zij”mijn naam kent. Roept hij “or zij”Mij aan, Ik zal hem “of haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “of haar” zijn, Ik zal hem “of haar” uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem “of haar” verzadigen, en Ik zal hem “of haar” mijn heil doen zien.

Voorwaar, heb Godsvertrouwen in gevaren.

Psalm 99, vers 5 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder voor de voetbank zijner voeten; heilig is Hij.
En vers 9 Verhoogt de HERE, onze God, buigt u neder voor zijn heilige berg, want: Heilig is de HERE, onze God.
En Psalm 103, vers 19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.
En vers 21 Looft de HERE, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.
En Psalm 104, vers 1 Loof de HERE, mijn ziel. HERE, mijn God, Gij zijt zeer groot, Gij hebt U met majesteit en luister bekleed.
En vers 31 tot en met 35 De heerlijkheid des HEREN zij tot in eeuwigheid, de HERE verheuge Zich over zijn werken. Ziet Hij de aarde aan, dan beeft zij, raakt Hij de bergen aan, dan roken zij. Ik zal de HERE zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben; moge mijn overdenking Hem behagen. Ik zal mij in de HERE verheugen. De zondaren zullen van de aarde vergaan, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de HERE, mijn ziel. Halleluja!
En Psalm 105, vers 3 tot en met 5 Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond.

Voorwaar, juist nu, zwijgt niet!
Zet u in om zielen te redding voor Zijn glorie en eer.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 29 tot en met 36 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of haar”.
En Johannes 4, vers 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Amen!

Zegt, Halleluja! Maranatha!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com