DutchVideo 2022

Heb geen dovemansoren!

Waarschuwende en profetische boodschap Gods: Wie de waarschuwingen Gods in de wind slaat zal overgeleverd worden aan satan!

Gepubliceerd op 19 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren en luister aandachtig!
Mijn naam is Sirminai, en ben een bode engel Gods. Voorwaar, zowel vanuit de kadosh, heilige Bijbel en alswel de kadosh, heilige boodschappen Gods overgebracht aan Profeet Benjamin Cousijnsen herkend men de voorzegde profetieën zowel het huidige gebeurtenissen. Het is aan u of u zich wilt bekeren of niet en om aan God genade en verlossing te vragen en uw leven in Zijn handen te leggen. Vele gebeurtenissen in de wereld zullen zich voltrekken vanwege wat de Bijbel al voorzegd heeft. Voorwaar, u hebt vast al zovele boodschappen Gods gehoord, maar het is nu echt de tijd om de boodschappen Gods echt serieus te nemen die kadosh, heilig zijn. Als u bij het horen van de boodschap niet om Gods redding vraagt zal u afgescheiden worden en achtergelaten worden tijdens de Opname.

Voorwaar, bekeer u of u zal ongekende zware beproevingen ondergaan vanwege dat u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verwerpt!

Mattheüs 24, vers 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
En vers 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
En vers 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
En vers 12 tot en met 22 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de Profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Voorwaar, heb geen dovemansoren!
Wie de waarschuwingen Gods in de wind slaat zal overgeleverd worden aan satan! Voorwaar, ook zeer vele kerkgangers en religieuzen, onder andere, zullen door de Opname zeer verrast en overvallen worden zoals de dwaze maagden in de gelijkenis van Mattheüs 25, die de Here profetisch gezegd heeft.

Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Voorwaar, het zal gelijk als een blikseminslag zijn!
Zo zijn er ook velen die zich door hun politieke en geestelijke leiders in slaap hebben laten sussen en weer anderen hebben de onjuiste leer gevolgd, vanwege dat die persoon er zo mooi en aantrekkelijk uitziet laat men zich betoveren en verleiden en misleiden, en zij hebben zich niet geestelijk laten informeren over de eindtijd en over de Opname en niet geestelijk voorbereid, en zijn helaas tot slot verloren gaan.

Voorwaar, in de Evangelicalendtimemachine.com wordt men wel voorbereid en aangemoedigd om ook Gods kadosh, heilige boodschappen te bestuderen en Gods directe leiding te zoeken.

Mattheüs 4, vers 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
En 2 Timotheüs 3, vers 11 tot en met 14 vanaf: Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd.
En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Voorwaar, de Opname is realiteit, een gebeurtenis die men niet mag verzwijgen!
Wie om Gods redding hebben gevraagd en gehoor heeft gegeven aan de boodschappen Gods en zijn of haar wandel onderhoud zal samen met kinderen en zwakbegaafden die geestelijk nog niet toerekeningsvatbaar zijn, in een oogwenk door Hem van de aarde worden weggenomen en naar de Hemel verplaatst worden en vrijgesteld van een hele reeks veroordelingen.

Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!, “zegt de Here God.”
En vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot, wees klaar nu voor de Opname voordat de bliksem uit het niets inslaat!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com