DutchVideo 2023

Heb de houding van Christus!

Voorwaar, onderzoek uzelf met volledige overgave en besef wat gij uw naaste aangedaan hebt.

Gepubliceerd op 14 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig, heilig heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, El Elohim, Adonai!
Voorwaar, onderzoek u met volledige overgave en besef wat gij uw naaste aangedaan hebt.

Zo spreekt de Here, uw Rabboeni:
Gij hebt een groot gebrek aan overgave en vooral aan nederigheid, en uw hart is ongevoelig.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
Zie niet op anderen maar kijk ééns naar uzelf! Ach, ja, wie veel vergeven is aan het kruis van Golgotha, moet ook zelf een houding van liefde en vergeving hebben, ja vanwege alle zonden die Hij voor u gedragen heeft. En u behoort dan ook uw naaste te kunnen vergeven, anders zondigt u als u dat niet kunt, en dit wordt u aangerekend. Overdenk dit;

Jesaja 53, vers 5 en 6 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

Overdenk Zijn onvoorwaardelijke liefde!
Wee hen, die met hun vinger wijzen maar echter; drie vingers wijzen naar hun zelf.

Galaten 5, vers 7 Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt?
En vers 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Voorwaar, hoe zit het met uw vruchten van de Heilige Geest?
Is uw geest vol van Zijn liefde en genade, vergeving, vrede, vriendelijkheid, goedheid en trouw?

Galaten 5, vers 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

En dat betekent ook, niet kwaad met kwaad vergelden!

Galaten 6, vers 1 tot en met 5 Broeders “en zusters”, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
En vers 9 Laten wij niet moede worden goed te doen “evenzo voor onze naaste”…tot zover.

Voorwaar, alleen satan kan geen goed doen.

1 Johannes 2, vers 9 tot en met 11 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
En Efeziërs 2, vers 4 tot 8 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

Voorwaar, kunt u sorry zeggen en uw houding veranderen tegenover uw broeder of zuster?

2 Johannes 1, vers 6, 7 en 9 En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

Voorwaar, laat de Heilige Geest vandaag uw hart, ziel en verstand en wandel veranderen zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus het bedoeld heeft! Amen!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com