DutchVideo 2014

Halleluja, Rosh Hashanah!

De Heer doorgrondt uw hart. Zijn uw motieven zuiver en staat u werkelijk klaar om mee te gaan? Wees elke dag Rapture ready!

Gepubliceerd op 23 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Rapture ready6

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 september 2014, op de avond, werd de volgende boodschap Gods woord voor woord overgebracht door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, halleluja, Rosh Hashanah!

Ik ben de bode engel des Heren en mijn naam is Rubení. Voorwaar, kadosh, heilig is uw Rabboeni, uw Meester, uw enige Koning der koningen!

Voorwaar, op Rosh Hashanah geven velen hun leven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en laten zich zelfs dopen.

Want stel je eens voor dat Hij zou komen! Voorwaar, en op Jom Kipoer kiezen velen ervoor, om naar de kerk te gaan, of bij elkaar te komen, en om dan pas hun zonden te belijden. Dan komt het hen pas uit. Voorwaar, en als men mag weten, wanneer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt op de wolken met macht en majesteit en glorie, dan bekeren duizenden zich opeens en gaan snel een relatie aan met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, men vergeet nog wel eens, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, elke gedachte kent en weet hoe sluw u bent!

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

En vers 5 en 6  Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Voorwaar, het zal u verbazen wanneer gij luistert naar de boodschap van 25 oktober 2013, met de titel:

‘Openbaring: Wat net na de Rapture / Opname gebeurt!’ Ook zeg ik u:

2 Timotheüs 2, vers 1 en 2  Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.

Voorwaar, het gaat er niet om, wanneer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt, maar om hoe uw gedachten en uw hart en relatie met Hem zijn!

Zou Hij nu komen op Rosh Hashanah, dan zouden velen er niet bij zijn, vanwege hun opgevoerde toneelstuk en gedrag. Voorwaar, sta elke dag Rapture ready, klaar!

Hebreeën 1, vers 7, 8 en 9  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

Voorwaar, maak u klaar en dank voor dit uitstel, en maak uw wegen recht! 

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com