DutchVideo 2015

Hak de knoop door en kies voor een nieuw begin!

Openbarende boodschap Gods: Vandaag spreekt de Heer Jezus Christus van Nazareth, Isa, Yeshua HaMasiach, tot jou persoonlijk. De Here God zag, dat je de knoop wilt doorhakken, en openbaart ook een stukje verleden. Ja, het gaat over jou!

Gepubliceerd op 2 juni 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

youth gang Netherlands

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 2 juni 2015 ontving Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick.

Gij daar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent u!
U hebt op de lagere school gezeten in Nederland. Thuis sprak u Turks en u had een dominante vader, die vaak dronk, en men had vaak ruzie. Men wou geen Nederlands leren thuis, waardoor jij slechte schoolresultaten behaalde. Toen je in de vijfde klas zat, zat je bij een jeugdgroep, een soort bende, en werd van school gestuurd. En je begon in te breken in auto’s en huizen, en raakte verslaafd aan de softdrugs.

Het ging bergafwaarts… totdat je in de gevangenis terechtkwam en verschillende inrichtingen.
Jij wilt de knoop doorhakken. En het verlangen om jou te laten redden door Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, groeit met de dag!

Mattheüs 27, vers 38  Toen werden met Hem twee rovers gekruisigd, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde.
En vers 42 tot en met 44  “Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.” Op dezelfde wijze beschimpten Hem ook de rovers, die met Hem gekruisigd waren.

Voorwaar, één van de rovers werd behouden! 

Lukas 23, vers 35 tot en met 43  En het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden: “Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de uitverkorene!” Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, en zeiden: “Indien Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf!” Er was ook een opschrift boven Hem: ‘Dit is de Koning der Joden’. Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: “Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!” Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: “Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” En hij zeide: “Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt.” En Hij zeide tot hem: “Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”.

Wat een verleden hadden die rovers aan het kruis!
Yeshua HaMashiach kende de harten, en gedacht één van de rovers. Ook heden mag gij in het paradijs zijn!

Voorwaar, laat u niets wijsmaken, wat anderen zeggen!
Kies voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God! Kruisig uw verleden en stap over naar het heden. Luister naar de boodschappen van de EvangelicalEndtimemachine.com!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ook is er nog hoop voor u.
Bekeer u en kies voor een nieuw begin!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Hetrick, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com