DutchVideo 2014

Haar doel is geslaagd als ze u weet te prikkelen!

BOODSCHAP 100% AFKOMSTIG VAN JHWH: ZE IS EEN WARE HEKS EN VINDT HET GEWELDIG, ALS ZE HAAR DOEL BEREIKT HEEFT, IN DROMEN EN IN UW GEVOELENS. DAT LUKT ECHTER ALLEEN, ALS U ZICH NIET HEEFT BESCHERMD!

Gepubliceerd op 5 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC 

Lilith - beeldschone demon, satans bruid der hel

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 februari 2014, ’s avonds, bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods. Voorwaar,

Klaagliederen 3, vers 25  Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.

Voorwaar,

Lukas 17, vers 26  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.

Voorwaar, bezondig u niet, waak!

En bekleed u met de sterkte Zijner kracht, met Zijn blinkend en smetteloos fijn linnen.

1 Korinthiërs 2, vers 12  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Voorwaar, 

Lukas 17, vers 34  Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.

Elke ziel, die achtergelaten wordt, zal een hartverscheurend verdriet hebben!

Voorwaar, de bruid van satan, Lilith, is een beeldschone demoon, die graag met mannen slaapt.

Ook is ze ingezet om Christenen te verleiden met haar duivelse magie. Ze is een ware heks en vindt het geweldig, als ze haar doel bereikt heeft, in dromen en in uw gevoelens!

Als u zich niet heeft beschermd, is haar doel behaald, als ze slaagt in het prikkelen van uw gevoelens naar onreinheid.

Lukas 17, vers 30  Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

Voorwaar,

Lees voor: Romeinen 12, vers 21  Hier staat geschreven: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

1 Korinthiërs 7, vers 6  Hier staat geschreven: Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen.

1 Korinthiërs 10, vers 12 en 13  Daar staat geschreven: Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Efeziërs 2, vers 8  Hier staat geschreven: Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zijt gij meer dan overwinnaar!

Bedek u onder Zijn kostbaar Bloed, altijd.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com