DutchVideo 2014

Haal uw gave uit de kast tevoorschijn!

BOODSCHAP GODS: VERSTOP U NIET ACHTER UW GAVE, VERBERG HET NIET, MAAR GEBRUIK HET. DE HEER ZEGT U, VREEST NIET!

Gepubliceerd op 20 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

your gifts and talents

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 20 augustus 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Numaria.

Voorwaar, zoals gij weet, iedere gave die goed is en elk volmaakt geschenk daalt van boven neder, van de Vader der lichten.

Zie dan toe, dat gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die tot u spreekt, niet afwijst. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben. Aan u is het kostbaarste bezit geopenbaard ooit!

Lees voor: Jesaja 53, vers 3 tot en met 9  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

Voorwaar, Zijn liefde is volmaakt en gaat heel ver.

Hij heeft velen een gave gegeven, maar kom uit uw zwakheid. Wees opgewekt in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

1 Korinthiërs 15, vers 58  Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Voorwaar, wie naar Hem luistert, verstopt zich niet achter zijn gave, of verbergt het.

Vreest niet!

Spreuken 22, vers 11 tot en met 13  Wie reinheid van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn vriend. De ogen des HEREN bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze. De luiaard zegt: Er is een leeuw op de straat, ik moest eens op het plein gedood worden!

Spreuken 28, vers 26  Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft Zijn leven gegeven!

Romeinen 8, vers 32  Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Voorwaar, gebruik uw gaven.

Haal het tevoorschijn, en laat satan u niet misleiden! En laat uw gave niet vruchteloos wezen.

1 Korinthiërs 7, vers 6  Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen.

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 9, vers 16 en 17  Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig! Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon; maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen.

En vers 22  Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden.

En vers 25  En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.

Voorwaar, overdenk dit, want de Allerhoogste heeft tot u gesproken!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com