DutchVideo 2016

Groei in Gods heilige grond op Zijn aarde grond!

Boodschap Gods: God wil het beste voor u, of u wederom geboren bent of niet. Maar als uw wortels zo diep zitten vastgeroest, en God mag u alleen op uw manier aanraken… Sta open voor de wind Gods, om meer te ontvangen zoals God wil, wanneer de wind er is! Lees of hoor de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 9 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

John 3, verse 8

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 9 maart 2016 bracht de bode engel Gods woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH!
Hij doorgrondt uw hart en gedachten en ziel, en kent u ten volle. Wie heerst, en wordt ontworteld uit slechte grond, en wordt verplaatst in goede grond?
Juist, de zielen die openstaan voor Gods wind. Niet elke ziel is bruikbaar en verplaatsbaar; daar zitten ook wederom geboren Christenen tussen. Velen willen wel op heilige grond zijn, maar God moet wel aan hun wil voldoen en eisen, en aan hun structuurdenken voldoen. Kortom, hun wil geschiede, in de hemel als op aarde!

Johannes 16, vers 12 en 13  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

En Lukas 6, vers 43 tot en met 45  Immers, er is geen goede boom, die slechte vrucht voortbrengt, noch ook een slechte boom, die goede vrucht voortbrengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Voorwaar, mijn naam is Chamic en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, 

Romeinen 8, vers 27 en 28  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Voorwaar, God wil het beste voor u, of u nu wederom geboren bent of niet!
Maar als uw wortels zo diep zitten vastgeroest, en God mag u alleen op uw manier aanraken met Zijn wind… Want anders wordt u boos op God.

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 10  Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij.

Voorwaar, sommigen schreeuwen:
“Meer, Heer! Vul mij, raak mij aan! Heer, doe dit, doe dat!” Onderzoekt uw wortels en vruchten eens. Voorwaar, hoe is uw houding en hart en gedachten en vruchten? Of zit u vast in slechte grond? Als u niet openstaat voor Gods aanraking, en u maar blijft verzetten, denk dan niet dat God u meer zal geven, en dat u zult groeien!

Mattheüs 7, vers 21  Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Sta open voor de wind Gods, om meer te ontvangen zoals God wil, wanneer de wind er is! 

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Voorwaar, laat Gods wind niet aan u voorbijgaan.
Groei in Gods heilige grond, op Zijn aarde grond!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com