DutchVideo 2021

Gratis wifi

21-02-2021 Zoek de Heer gezocht en maak tijd voor Hem. Laat u niet in slavernij zijn met uw mobiele telefoon of de technologie in dit wereld die uw tijd in beslag nam en u wegleidde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Gepubliceerd op 24 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hervorme, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Mattheüs 6, vers 21 tot en met 24 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Voorwaar, overdenk deze boodschap voordat het te laat is om u te bekeren.

Mattheüs 12, vers 30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.
En vers 35 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.

Voorwaar, met wie bent u het meest verbonden?
David zei: De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Maar de ongelovige, o.a. zegt: De mobiele telefoon is mijn herder, mij ontbreekt niets.

Psalm 23, vers 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.

Voorwaar, maar David zegt: De Here verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil.
Maar de ongelovige en wie niet een relatie heeft met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en geen tijd maakt voor Hem heeft zou weleens kunnen zeggen: De mobiel verkwikt mijn ziel.

Job 15, vers 12 en 13 Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan?
En Job 26, vers 4 Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit?

Voorwaar, en David zegt die zijn relatie onderhoud:

Psalm 23, vers 4 tot en met 6 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

Voorwaar, de beste wifi verbinding die u red en verkwikt en eeuwig leven geeft is alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, David zei:

Psalm 9, vers 2 tot en met 4 Ik zal U loven, HERE, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste, nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht.
En vers 18 De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.
En Psalm 19, vers 13 Afdwalingen – wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij.
En vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.
En Psalm 31, vers 24 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.
En Psalm 33, vers 13 tot en met 15 De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.
En Psalm 34, vers 5 tot en met 7 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
En vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
En Psalm 37, vers 4 en 5 Verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.
En Psalm 107, vers 43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.
En Psalm 119, vers 165 tot en met 168 Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok. Op uw heil hoop ik, o HERE, en uw geboden doe ik. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief. Uw bevelen en uw getuigenissen onderhoud ik, want al mijn wegen zijn vóór U.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com