DutchVideo 2015

God(s) zegen!

Boodschap Gods: Een boodschap over het zegenen, onder andere wat het inhoudt. En ook wordt advies gegeven, waar iemand aan moet voldoen, die een zegen uitspreekt of u wil zegenen!

Gepubliceerd op 30 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God bless

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 30 maart 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Senita en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zelfs de antichrist zegt:
“God bless America!” en de paus gebruikt ook zijn ‘zegen’. Voorwaar, zelfs in de kerk wordt de zegen uitgesproken, en wenst men elkander Gods zegen.

Deuteronomium 8, vers 10  Gij zult eten en verzadigd worden en de Here, uw God, prijzen om het goede land dat Hij u gaf.

Genesis 1, vers 28  En God zegende hen… tot zover.

Voorwaar, een zegen kan iedereen uitspreken.
Dit gebeurde ook in de oorlog, als men het moeilijk had. Wat werd er veel gebeden en een zegen uitgesproken!

1 Petrus 3, vers 9 tot en met 12  En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Voorwaar, u weet, als de antichrist zegt: “God bless America!” zal dat geen zegen zijn!
Voorwaar, zelfs de paus heeft zovele tekenen gedaan, en verblindt de vele ogen en harten. Dat deed hij toen, maar ook nu, zowel de antichrist! Voorwaar, in het Grieks betekent eulogeó letterlijk: Gods zegen, oftewel: het goede over iemand uitspreken.

2 Samuel 2, vers 5 vanaf: Weest gezegend door de Here… tot zover.

Voorwaar, het zegenen houdt verband met functioneren en het hart. 

1 Kronieken 4, vers 10  Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd.

Voorwaar, als uw broeder of pastoor u zegent, is het goed om te weten, wie u zegent!
Voorwaar, want de duivel zegent ook! Voorwaar, laat u nooit zegenen door iemand, die nog gebonden is aan de sigaret, of een andere gebondenheid, en u de handen op wil leggen. Laat het altijd een gevreesde man of vrouw Gods zijn, die geen zonde duldt. Spreekt men een zegen uit, en u krijgt een naar gevoel op afstand in de kerk, bid dan om bescherming en het kostbaar Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om u te beschermen, en u bent beschermd!

Job 9, vers 10 tot en met 12  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal. Wanneer Hij langs mij heengaat, zie ik Hem niet, en glijdt Hij voorbij, dan bespeur ik Hem niet. Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? Wie zal tot Hem zeggen: Wat doet Gij?

Voorwaar,

Psalm 11, vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.
En Psalm 75, vers 4 tot en met 8  Al mogen de aarde en al haar bewoners wankelen, Ik ben het, die haar pilaren heb vastgezet. Ik zeide tot de hoogmoedigen: Weest niet hoogmoedig; en tot de goddelozen: Heft de hoorn niet op, heft uw hoorn niet op naar den hoge en spreekt niet met trotse hals. Want het verhogen komt niet van oost of van west, noch uit de woestijn – maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.

En Sirach 33, vers 12 tot en met 13  Sommige mensen heeft hij gezegend en verheven, anderen heeft hij geheiligd en in zijn nabijheid gebracht; sommige mensen heeft hij vervloekt en vernederd en heeft hij van hun plaats verdreven. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, die ervan maakt wat hij wil, zo zijn mensen in de hand van hun maker, die hen maakt zoals hij wil.

Voorwaar, helaas luistert de pot niet altijd!

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com