DutchVideo 2015

Gods woorden, Zijn werken mogen niet spottend worden gebruikt!

Boodschap Gods: U hoort wat de naam ‘Ik ben’ betekent, en Immanuël, en de betekenis van Jezus, en Christus, en Yeshua, en de betekenis van HaMasiach. Verder een waarschuwing van de Heer aan de mensen om alle werken, waar Hij zich door uitdrukt, niet ijdel, dus spottend, te gebruiken!

Gepubliceerd op 6 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

I am that I am, God

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 maart 2015 bracht een engel des Heren de volgende boodschap woord voor woord over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Servin; ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Zijn naam is heilig! 

Exodus 3, vers 14  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. Tot zover.

Jesaja 7, vers 14  Daarom zal de Here zelf u een teken geven… tot zover.

Voorwaar, Ik ben, die Ik ben betekent niet: Ik besta!
De gevallen engelen bestaan ook; dit is gewoon een feit. Ik ben, die Ik ben betekent: Ik ben God, en ook: Ik zal er zijn!

Immanuël werd aan de Zoon van God als naam gegeven, niet door Maria, maar door God zelf.
En zij gaf het kind in gehoorzaamheid de naam Immanuël, God met ons. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, betekent vertaald: Jezus Christus. En Christus betekent in het Hebreeuws: Mashiach, en betekent: Messias. Voorwaar, Yeshua betekent ook: Redder en Bevrijder en Verlosser. Voorwaar, luister aandachtig.

Exodus 20, vers 7  Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Daartegenover staat: ijdel.
Dit wil zeggen: lichtvaardig. Voorwaar, alle werken waardoor God zich openbaart, zoals via Zijn Woord, de Bijbel, en Zijn werken via Profeet Benjamin Cousijnsen, en de donder en bliksem, alles, mag dus niet ijdel, spottend, worden gebruikt!

Wijsheid 1, vers 1 tot en met 11  Heb de gerechtigheid lief, heersers van de aarde. Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek hem met een eerlijk geweten. Wie hem niet tart zal hem vinden, en wie hem niet wantrouwt zal hem zien. Misvattingen houden een mens bij God vandaan. Dwazen kunnen zijn macht alleen tot hun eigen schande op de proef stellen. De wijsheid zoekt geen onderkomen in een ziel die sluw is, ze woont niet in een lichaam dat door zonde wordt beheerst. Als Gods heilige geest onderwijst ze mensen. Bedrog ontvlucht ze, onverstandig denken gaat ze uit de weg, waar onrecht opdoemt trekt ze zich terug. De wijsheid is een geest die mensen liefheeft. Maar godslasteraars houdt ze verantwoordelijk voor hun woorden. God weet wat er in hun binnenste leeft, hij ziet feilloos wat ze in gedachten hebben en hoort wat er uit hun mond komt. De geest van de Heer vervult immers de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt. Daarom kan niemand onopgemerkt iets onrechtvaardigs zeggen, en zal ook niemand zijn gerechte straf ontlopen. Alles wat goddeloze mensen bedenken zal onderzocht worden, en wat ze gezegd hebben zal de Heer worden voorgelegd als bewijs van hun misdragingen. Zijn oor is gespitst en hoort alles, geen enkel opstandig geluid blijft onopgemerkt. Hoed u dus voortaan voor zinloos geklaag, houd u ver van lasterpraat. Wat heimelijk gezegd wordt zal niet in stilte verdwijnen, en wie leugens spreekt bewerkt zijn eigen ondergang.

Voorwaar, kadosh, heilig is God, die met Zijn Zoon des mensen is, en die de zonde droeg in uw plaats! 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com