DutchVideo 2012

Gods waarschuwing tegen het vloeken

De engel Gods vertelt hoe God over het vloeken denkt. De realiteit is dat door het vloeken iemand zichzelf vervloekt. De wapenrusting wordt aangeboden om tegenstand te bieden tegen satans aanvallen.

Gepubliceerd op 22 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share, and do not change! © BC

met vloeken kom je nergens

Volledige weergave:

Hallo! Benjamin was op de kamer, toen hij deze woorden luid hoorde…

Benjamin, je hebt het door. Ik spreek tot jou, geef dit door!

U daar, die luistert, de Here spreekt tot u, luister!

Toen sprak de engel Gods:

Leviticus 24, vers 15  En tot de Israëlieten zult gij zeggen: Een ieder, die zijn God vloekt, zal zijn zonde dragen.

Die zijn God vervloekt, zal zijn zonden dragen.

Ik zeg u, als u meent een christen te zijn, moet u niet vloeken! Want uw zonden zijn weggenomen, alleen een goddeloze doet dit en gaat op de vlucht. Toen sprak de engel Gods verder…

Spreuken 28, vers 1  De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.

Iemand had een zoon, die luisterde en lasterde de Naam van God, en vloekte!

Leviticus 24, vers 11  En de zoon van de Israëlitische vrouw lasterde de Naam en vloekte; toen brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam Dan.

Het ergste was zondags, dan zat hij in de kerk en prees God.

Maar zijn zonden werden niet vergeven.

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.

Als u God niet vervloekt, zal God er voor zorgen, dat Hij uw zonden vloek voor u verandert in zegen. 

Deuteronomium 23, vers 5  Maar de HERE, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de HERE, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de HERE, uw God, u liefhad.

Toen sprak de engel Gods verder…

Ik zeg u: Ik heb u vrijgekocht van de vloek der wet.

Toen zei de engel Gods ook:

Galaten 3, vers 13  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.

Toen sprak de engel Gods verder:

Ik heb u vrijgekocht, satan wil niet dat u dat beseft.

Vloek niet, anders zal die vloek de zonde over u uitgeroepen zijn, want u vroeg dit!

Als u christen bent, moet u niet gelijk aan de wereld zijn, want Mijn oordeel zal gelijk zijn als iemand, die God niet kent. Onthoud dit!

Spreuken 3, vers 33  De vloek des HEREN is in het huis des goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij.

U daar, die nog vastzit aan het verleden, u hebt toch uw zonden bij Mij gebracht?

Waarom gelooft u de vader van de leugen, en niet Mij? Word wakker nu! Ik raak u nu aan. Zie vooruit en laat u niets wijsmaken.

Romeinen 13, vers 12  De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!

Toen sprak de engel Gods verder:

Wees sterk! Ik heb u vergeven! Doe Mijn wapenen aan!

Romeinen 6, vers 13  En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

Toen sprak de engel Gods verder…

Ik zeg u, breek met alles nu! Maak u op voor Mijn komst. Vertrouw, geloof Mij en u zal het maken.

Ik zie u van binnen, en roep tot u bij de naam. Pak uw geestelijke wapens weer op. Ik heb u macht gegeven, meer dan overwinnaar te zijn! Heb ik niet gesproken: De dingen die Ik gedaan heb, zult ook u doen, en nog grotere dan Ik. Laat u niets wijsmaken! Wees niet lauw, maar vurig, ja, vurig van geest!

Wijst satan u op het verleden?

Wijs hem dan op wat hem heden te wachten staat. Pak hem aan! U bent overwinnaar, ook over uw gebondenheid. Ik ben bij u, en heb nu tot u gesproken. Ik vergeef u, ga met Mij en zondig niet meer. Ik heb u nu vrijgemaakt.

Sluit uw ogen en kom tot Mij. Ik zal u sterken, trek uw oude schoenen weer aan. Ik wil u zien, zoals u Mij kent. Voel u ook niet minder dan een ander. Ik kijk niet naar de rang, maar Ik kijk naar iemand, maar beoordeel iemand zoals hij/zij is met het hart, en geest. Kom naar Mij toe! U bent voor Mij een parel, een parel in Gods hand. Toen sprak de engel Gods verder…

Mattheüs 7, vers 6  Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

U bent als die koopman. De engel Gods zei:

Mattheüs 13, vers 45   Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht.

Toen sprak de engel Gods verder…

U, die luistert, nog even, dan ziet u Mij.

Daarom is het goed om alles wat u van Mij hebt ontvangen, vast te houden. Vloek niet! God haat dit. Keer de aanval van nu af aan om, bestrijd de satan. Zeg: ‘Ik ben het eigendom van Jezus Christus! Ik ben gekocht en betaald met Zijn dierbaar Bloed. Vanaf nu ben ik een Godsstrijder, die samen met Jezus Christus elk bolwerk van Satan zal neerslaan, in de machtige naam van Jezus Christus. Amen!’

U hebt overwonnen.

Benjamin, wat heb je het warm, he? Vrees niet, je bent niet ziek, het is de vulkaan Gods.

Spreuken 3, vers 5  Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Toen sprak de engel Gods verder…

Ik zal jou zelf laten merken, wanneer jij naar jouw binnenkamer moet gaan, Benjamin…

Daar kan Ik in de rust tot je spreken. Dit moet eigenlijk iedere christen en niet-christen ook eens doen. Want in de rust kan Ik het beste tot ieder mens spreken.

Jesaja 50, vers 10  Wie onder u vreest de HERE, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op zijn God.

Toen zei de engel Gods:

Geef dit maar door, Benjamin. Laat Mijn kracht naar buiten komen.

Jouw vrouw helpt jou wel. Ze is ook een strijder Gods. Benjamin, Ik ben nu klaar en Ik zeg je: Ik kom zeer spoedig.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com