DutchVideo 2014

‘Gods tranen’ wederom over China uitgestort!

Profetische, openbarende vervulling Gods over China: op 14 september 2014 is China opnieuw getroffen door hevige regenval. China werd hier al op 10 maart 2014 voor gewaarschuwd, maar door het niet willen horen naar De HERE GOD, die via zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen spreekt en Gods waarschuwingen aan de wereld doorgeeft, werd China opnieuw getroffen door Gods tranen!

Gepubliceerd op 15 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

China dragon worship

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 september 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord in de naam van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, Jezus Christus, in Zijn machtige naam deze openbarende, mededelende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, op 10 maart 2014 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen u reeds gewaarschuwd, China!

Voorwaar, had gij geluisterd, dan had Profeet Benjamin niet hoeven te zeggen, dat gij opnieuw getroffen zoudt worden. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Maroeij. Voorwaar, nu werd gij, China, getroffen door Gods tranen, waardoor de hevige regenval in uw land vele mensen liet omkomen, vanwege overstromingen. Voorwaar, misschien zijn uw afgoden wel doof en te oud om te horen, dat gij harder moet schreeuwen!

Voorwaar, en de draak die op aarde geworpen is, de slang, de duivel, kwam vanaf het begin bij u terecht!

En de Dalai Lama en al uw valse religies en goden aanbidt gij. Tel uw zegeningen één voor één, wat uw land ontvangen heeft. Dit telt ook voor alle landen! Waren dat echt zegeningen: overstromingen, een explosie, tornado’s en velen andere ondenkbare rampen?

Reeds op 10 maart 2014 waarschuwde Profeet Benjamin u ook al in de boodschap, met de titel: ‘Plotselinge rampen treffen de wereld nu!’

Voorwaar, wereld, er is één naam, die men het meest bespot, omdat de satan weet dat in deze naam de waarheid zit en de redding voor elke ziel, en eeuwige behoud!

Hij is het Licht in de duisternis! Voorwaar, bekeer u, voordat het ergste u zal raken.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, Hoor!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u duidelijk: Ik ben de Weg en de Waarheid. Voorwaar,

Exodus 20, vers 3 tot en met 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden.

Voorwaar, breek al uw afgoden af, of de enige ware almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob zal uw beelden en afgoden vernietigen en u straffen!

Exodus 23, vers 24 tot en met 26  Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden noch hen dienen en gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen. Geen vrouw in uw land zal een misgeboorte hebben of onvruchtbaar zijn. Het getal uwer dagen zal Ik vol maken.

En vers 27  De schrik voor Mij zal Ik voor u uit zenden; Ik zal in verwarring brengen elk volk, waarmee gij in aanraking komt, en Ik zal al uw vijanden voor u doen vluchten.

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. 

Johannes 8, vers 32  En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, klaag niet!

Want Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is dus de enige Uitweg voor de wereld van vandaag.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com