DutchVideo 2013

Gods profetische openbaring over AREA 51!

05-02-2013  GODS PROFETISCHE OPENBARING OVER AREA 51! DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM BRENGT AL HET VERBORGENE AAN HET LICHT! MARANATHA, DE HERE KOMT ZEER SPOEDIG TERUG! STAAT U KLAAR VOOR VERTREK?

Gepubliceerd op 5 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

AREA 51 schilderij

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 5 februari 2013 bracht de volgende bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel Gods, Zebulon.

Benjamin Cousijnsen, ten noorden van Las Vegas is een militaire geheime basis van de Amerikaanse luchtmacht, gelegen in de Nevada woestijn: Area 51.

Ik openbaar u het volgende: Obama zei nog lachende, “Als er leven is op andere planeten, laat mij het dan weten”.

Job 1, vers 6 en 7  Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan.

2 Korinthiërs 11, vers 14 en 15  Geen wonder ook! Immers, “Obama”, voegde de bode engel Gods toe, de satan zelf, doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren, “de Amerikaanse militaire luchtmacht”, voegde de bode engel Gods toe, zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken. Zo spreekt de almachtige God van Izaäk, Jakob en Abraham!

Men wil niet dat men weet, dat er buitenaardse wezens bestaan, en ondergebracht zijn in het onderzoekscentrum.

Men heeft reeds vele testen gedaan bij deze ‘bezoekers uit de ruimte’!

Markus 4, vers 14 en 15  De zaaier zaait het woord. Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond “Obama”, voegde de bode engel Gods toe, de satan, en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg.

Ook openbaar ik u, dat men UFO landingsbanen heeft en torens en gebouwen.

Zelfs heeft men contact gemaakt met ander leven. Voorwaar, Obama sprak:

Markus 3, vers 23  En Hij riep hen tot Zich en sprak tot hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven?

Markus 3, vers 24  En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden.

Area 51 heeft ook een UFO in het bezit van de wezens uit de ruimte.

In het verborgene heeft men veel ruimteschepen gebouwd. De snelheid is iets langzamer dan die van een meteoriet. De vorm is driehoekig.

Ook heeft men de wapens nagemaakt van deze wezens!

Lukas 4, vers 6 en 7  En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Onverwachts komt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 8, vers 12, en Johannes 3, vers 35, en Lukas 21, vers 10 tot en met 12, en Johannes 3, vers 16  Lees dit voor. Hier staat geschreven:

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Lukas 21, vers 10 tot en met 12  Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak, ik ga nu Profeet Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com